Burmistrz Jurewicz informuje co słychać w CUS

Musimy przyznać, iż mimo, że zadaje się z nierobem Krupowiczem, sama jest niezwykle pracowitą i sumienną osobą. Z tego miejsca Redakcja chciałaby podziękować Pani Burmistrz Anicie Jurewicz za dzielenie się z opinią publiczną informacjami. Mimo bardzo intensywnego czasu wzmożonej aktywności spowodowanej wojną na Ukrainie, Pani Burmistrz – w przeciwieństwie do innych – zawsze znajdzie czas aby odpowiedzieć na nasze pytania.

Dnia – 23 lutego – miało miejsce spotkanie z Panem Zbigniewem Łukaszewskim oraz Burmistrz Anity Jurewicz w sprawie oczekiwanych przez wszystkich, szumie zapowiadanych usług nowej jednostki jaką jest Centrum Usług Społecznych w Goleniowie. Jak do tej pory realnych efektów całości działań nie widać.

Na jakim etapie są prace wdrożeniowe, przeczytajcie Państwo sami:

Spotkanie z panem Zbigniewem Łukaszewskim, dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Goleniowie w dniu 23 lutego 2022 r. dotyczyło uruchomienia usługi psychiatry dziecięcego dla mieszkańców gminy Goleniów. Usługa ta ujęta została w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów. Usługa ta miałaby być finansowana z budżetu gminy, a realizowana i koordynowana przez Centrum Usług Społecznych w Goleniowie. Obecnie trwają prace nad zagadnieniami i rozwiązaniami formalnymi, by móc uruchomić usługę.

Za wdrożenie Programu Usług Społecznych odpowiedzialny jest dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, który może udzielić Pani szczegółowych informacji w tym temacie. Nie mniej jednak, zgodnie z założeniami i przyjętym planem do dnia 5.03.2022 r.:

1. Zostały zakończone prace nad diagnozą.

2. Przyjęto Program Usług Społecznych (Uchwała nr XLI/504/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym dnia 27 grudnia 2021 r. poz. 5965), który wszedł w życie 11 stycznia 2022 r. oraz opracowano procedury realizacji usług.

3. Opracowano Plan Organizowania Społeczności Lokalnej.

4. Opracowano Plan Wdrażania CUS oraz podjęto prace rozpoczynające jego realizację, m.in. zatrudniona została niezbędna kadra (zgodnie z założeniami realizowanego projektu z środków UE).

5. Przygotowano konkursy na realizację działań projektowych skierowanych do organizacji pozarządowych i jednostek ekonomii społecznej.

6. W grudniu 2021 r. pracownicy CUS przeszli “Szkolenie dla kadr zachodniopomorskich Centrów Usług Społecznych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych”, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

a)  szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych – 3 osoby;

b)  szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług  społecznych – 20 osób;

c)  szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej – 2 osoby.

7. W ramach realizacji Programu Usług Społecznych:

a) w zakresie usług wspierających realizowanych przez organizatorów usług społecznych przygotowano i wdrożono usługę adresowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – Centrum Kręgów Wsparcia (obecnie 8 osób objętych usługą). W ramach przygotowań odbyto spotkania informacyjne i spotkania planistyczne z uczestnikami i ich rodzinami. W prace Centrum Kręgów Wsparcia zaangażowanych jest 4 pracowników CUS (2 OSL i 2 pracowników socjalnych);

b) usługa „Życzliwy telefon” adresowana do starszych osób samotnych została wdrożona po przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych z organizacjami senioralnymi. Obecnie tą usługą objęte są 4 osoby.

c) w konsekwencji otrzymanej w dniu 3.03.2022 r. zgody z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na propozycje zmian w zakresie aktualizacji budżetu usług społecznych w ramach realizowanego projektu, usługa „200 lat” i „usługi sąsiedzkie” zostaną wdrożone do 31 marca 2022 r.

8. Przygotowano dokumentację przetargową w ramach Prawa zamówień publicznych i w toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Usługi społeczne polegające na wsparciu psychologicznym i terapeutycznych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów” dokonano w dniu 4.03.2022 r. wyboru realizatora usługi.

9. Planowane są kolejne przetargi mające wyłonić realizatorów usług społecznych oraz dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego. W dniu 4.03.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów”.

10. Prowadzono prace nad własnym wewnętrznym systemem informatycznym obsługującym realizację usług społecznych oraz zakupiono Aplikację dedykowaną dla Centrów Usług Społecznych firmy Sygnity S.A.

11. Podjęto rozmowy z przedstawicielami podmiotów prywatnych, NGO i innych instytucji, które realizują usługi społeczne w Gminie Goleniów w celu podpisania stosownych porozumień o współpracy. Zidentyfikowano i wprowadzono do wewnętrznego systemu informatycznego 167 usług społecznych.

Wykorzystywać to i bezczelnie zawyżać kwotę

(red.)

 

Dodaj komentarz