Radna Faryniarz pytała już o zatrudnianie emerytów w szkołach naszej gminy, teraz otwarcie pyta o poczynania Dyrektor Wydziału Oświaty:

1. Jaka konferencja oświatowa jest obecnie przygotowywana przez panią E. Radanowicz, jaki jest jej zakres tematyczny, do kogo będzie skierowana, gdzie i kiedy ma się odbyć?
2. Jakie koszty są przewidziane na organizację tej konferencji, jeśli taka jest w planie?
3. Ile konferencji, sympozjów, debat, szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym odbyło się z inicjatywy pani E. Radanowicz lub z Jej udziałem w roku 2022 ?
4. Gdzie i kiedy odbywały się przygotowane przez panią E. Radanowicz lub z. Jej udziałem w/w formy aktywności? Proszę o podanie konkretnych dat w 2022 roku i miejscowości, w których się one odbywały.
5. Do kogo skierowane były organizowane przez panią E. Radanowicz wymienione przedsięwzięcia edukacyjne? Czy dotyczyły one środowiska pedagogicznego gminy Goleniów, czy miały szerszy zasięg i skupiały osoby spoza gminy Goleniów?
6. Czy wymienione w pkt 3 przedsięwzięcia są ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem i zakresem obowiązków dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu? Proszę o wskazanie ich i zacytowanie z obowiązującego dokumentu.
7. Czy wymienione w pkt 3 przedsięwzięcia odbywały się w czasie wolnym od pracy pani dyrektor w UGIM i niezależnie od wykonywanej funkcji dyrektora WEKIS?
8. W jaki sposób rozliczana jest nieobecność w pracy pani E. Radanowicz z przyczyn innych niż zdrowotne?

9.Kto formalnie zastępuje panią E. Radanowicz podczas Jej nieobecności w miejscu pracy? Gdzie zawarta jest informacja na ten temat?
10. Jaki koszty w 2022 roku poniosła gmina Goleniów na ww. przedsięwzięcia organizowane przez panią E Radanowicz lub związane z Jej udziałem, w tym diety na wyżywienie, koszty przejazdów i noclegów?
11. Ile zadań o charakterze określonym w pkt 3 jest zaplanowanych na bieżący rok?
12. Jakie środki są zaplanowane w budżecie gminy na powyższe cele?

Radna Faryniarz pyta o oświatowych emerytów

 

(red.)

 

Dodaj komentarz