Dziękuję Goleniow.net za zwrócenie uwagi… Krystyna Jaworska

Dziękuję Goleniow.net za zwrócenie uwagi na wyznaczony niedorzeczny termin przyszłej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję za konstruktywną krytykę, dokonuję zmiany wyznaczonego terminu przyszłej Sesji RM na drugi września.  – Krystyna Jaworska Przewodnicząca RM w Goleniowie .

Tak powinny brzmieć słowa Pani Krystyny Jaworskiej w odpowiedzi na krytykę prasową, którą zamieściliśmy w naszym artykule pt “Wałek z terminem sesji Rady Miejskiej?” . W artykule skrytykowaliśmy i obarczyliśmy komentarzem wyznaczony przez Panią Jaworską termin RM na pierwszego września 2021r.. Wskazaliśmy również niedorzeczność zwołania sesji na ten właśnie dzień.

Pomijając dalsze wywody stwierdzamy, że jednak Przewodnicząca nasze wywody płynące z treści artykułu przemyślała i dokonała dzisiaj zmiany terminu na drugi wrzesień 2021r.

Dziękujemy w imieniu radnych i mieszkańców.

(red.)

Wałek z terminem sesji Rady Miejskiej?

 

One thought on “Dziękuję Goleniow.net za zwrócenie uwagi… Krystyna Jaworska

 • To może pani Przewodnicząca odczyta 02.09 mój postulat. W tym celu należy złożyć petycje błagalna, by prawnik na etacie rady, zrobił coś, za co bierze pieniądze, w terminie zgodnym z KPA. Nie traktuję odpowiedzi p. Jaworskiej jako odpowiedzi udzielonej w terminie.

  A oto i ona : Goleniów, 12 sierpnia 2021 r.

  W nawiązaniu do Pani postulatu z dnia 15 lipca 2021 r. dotyczącego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za rażące naruszenie prawa przez Burmistrza Gminy Goleniów uprzejmie informuję, iż wystąpiłam do radcy prawnego o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie pisma, a następnie zostanie rozpatrzony na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej.
  Informując o powyższym, na podstawie art. 36 S 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż najbliższe posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Goleniowie planowane jest na dzień 01 września 2021 r.
  O sposobie rozpatrzenia postulatu przez Radę Miejską zostanie Pani powiadomiona odrębnym pismem w terminie do 08 września 2021 r. W przypadku braku rozpatrzenia wniosku przez Radę Miejską na najbliższym posiedzeniu sesji, w terminie do 08 września 2021 r. zostanie Pani powiadomiona o dalszych czynnościach dotyczących rozpatrywanego postulatu.
  Informuję, iż zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  l) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 S I (bezczynność);
  2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.
  Z poważaniem
  Przewodnicząca Rady Krystyna Jaworska

Dodaj komentarz