Do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wpływają Petycje, a mieszkańcy dowiadują się o nich z for internetowych zamiast z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie?

Czas przypomnieć Sekretarzowi Gminy Goleniów, że do jego obowiązków należy m.in.

a) nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
a przede wszystkim
b) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

(Patrz foto wyżej z aktualnie upublicznionymi petycjami stan na dzień 13.11.2022r.)

Panie Sekretarzu przypominamy Panu o ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, a w szczególności jej art. 8, który mówi: Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Panie Sekretarzu!
Przez brak zamieszczenia treści Petycji na stronie BIP Urzędu pozbawia Pan mieszkańców możliwości wyrażenia swojego poparcie dla zawartego w niej żądania.

Panie Sekretarzu!
Pracownik organu państwowego, a także pracownik samorządowy, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
Podstawa prawna: art. 223 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego
Panie Sekretarzu!

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

Skarga do Burmistrza na zastępcę

 

Dodaj komentarz