Prezes PGK na “zagrodzie” ważniejszy od NIK

Parafrazując powiedzenie,  “Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” , można powiedzieć Prezes PGK na “zagrodzie” ważniejszy od NIK. Wielokrotnie pisaliśmy o łamaniu prawa przez Burmistrza oraz Prezesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie w wielu kwestiach. Jakiś czas temu zauważyliśmy, że PGK wykonuje obsługę wywozu nieczystości dla innych gmin, mimo tego, że nie zezwala na to Akt założycielski. Burmistrz wykombinował, że sprzeda po jednej akcji ościennym gminom i tym samym będzie PGK mogło realizować usługi na zewnątrz gminy. Ponownie pisaliśmy, że takie działanie jest niemożliwe do czasu zmiany aktu założycielskiego. A sam akt założycielski zgodnie z prawem nie jest możliwy do zmiany, chyba że zostanie PGK zlikwidowane i na bazie nowego aktu założycielskiego powoła się nowy zakład. A to już jest gra nie warta świeczki.

Zachodzimy w głowę, jak to się dzieje, że my dziennikarze małej redakcji o tym wiemy, a masa urzędnicza z Krupowiczem na czele nie?

Dla przypomnienia

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli objęła okres działalności Spółki za ostatnie lata, tj. od 2018 do 2020 r. W ramach tejże kontroli zwrócono uwagę na zastrzeżenia w działaniu PGK polegającą na fakcie świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi Gminy Goleniów (tj. na terenie Gmin Osina, Przybiernów i Stepnica).

Ważniejsze STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

  • Spółka świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi Gminy, wbrew celom określonym w § 3 ust. 3 umowy Spółki, do realizacji których została powołana, zgodnie z art. 9 ust. 1 usg, związanych z wykonywaniem zadań komunalnych Gminy. Przychody uzyskane przez PGK z działalności prowadzonej poza obszarem Gminy wyniosły 5 966 tys. zł w latach 2018-2020 i stanowiły od 10-14% przychodów ogółem Spółki.

Z zapisów art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp (ustawa Prawo zamówień publicznych) wynika, że jednym z warunków zamówień w trybie „z wolnej ręki” jest aby ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego. sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę.

W latach 2018-2020 powyższy warunek nie był spełniony.

Czy w takim razie Gmina mogła we wrześniu 2021 r. podpisać z PGK umowę/porozumienie na odbiór odpadów komunalnych, bez wcześniejszego ogłoszenia przetargu? Czy Gmina mogła zawrzeć umowę nr 947/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., która to umowa została zawarta w trybie „z wolnej ręki”?

Może Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie, która jest powołana do kontrolowania działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zajmie się tym tematem i odpowie na zadane powyżej pytania?

  • W ocenie NIK, świadczenie usług poza granicami administracyjnymi Gminy stanowiło działalność, której głównym celem było osiągnięcie zysku przez Spółkę. Działalność taka była niezgodna z celem powołania Spółki określonym w akcie założycielskim, w którym obszar działania PGK został ograniczony przez organ założycielski do terenu Gminy. Działalność spółek należy rozpatrywać w kontekście celów gospodarki komunalnej, które dotyczą wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to ograniczenie nie tylko przedmiotowe lecz także terytorialne, ponieważ każda jednostka powinna zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej, która zamyka się w jej granicach administracyjnych. Jak wynika z przepisów art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 usg, spółka powinna świadczyć usługi wyłącznie na rzecz wspólnoty samorządowej danej jednostki samorządu terytorialnego.

WNIOSKI NIK

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Zaniechanie prowadzenia działalności wykraczającej poza zadania własne Gminy i jej obszar administracyjny.

Mimo to w ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie – PONOWNIE WBREW PRAWU i orzeczeniu pokontrolnym NIK, wystartowało w przetargu w Gminie Przybiernów i przetarg wygrało.

Jakie reperkusje dla gminy przyniesie notoryczne łamanie prawa przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej czas pokaże. Kto za to zapłaci? Jak myślicie?

Andrzej Bugajski

Informacja o wygranym przetargu przez PGK

Nasze wcześniejsze artykuły w tej sprawie

A miało być tak pięknie – Czyli NIK w akcji

PGK w Goleniowie zostaje w naszych rękach

Czy PGK łamie prawo ?

Dodaj komentarz