Spółka pod specjalną ochroną?

Nie tylko zwykły Kowalski ma dbać o środowisko. Nie tylko zwykły Kowalski ma ponosić konsekwencje nieprawidłowego postępowania z odpadam.

Każde zgłoszenie, tym bardziej poparte zdjęciami świadczącymi o możliwej zbrodni na środowisku, powinno być przez organy traktowane jako sygnał alarmowy do rozpoczęcia kontroli interwencyjnej i to bez względu na to czyją własnością jest firma – Kowalskiego, Gminy czy Skarbu Państwa.
Niestety rzeczywistość nie ma nic wspólnego z górnolotnymi informacjami zamieszczanymi na oficjalnych stronach organów.

W grudniu 2021 r. Portal opublikował list okraszony zdjęciami, który piętnował Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie jako firmę, która prowadzi nielegalną gospodarkę odpadami. Autorzy listu zaznaczyli, że wielokrotnie zgłaszali sprawę do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz WIOŚ Szczecin i nikt nie podjął żadnych działań.
link: https://goleniow.net/2021/12/09/pec-goleniow-nielegalna-gospodarka-odpadami/

Autorzy listu zapomnieli o Starostwie Powiatowym w Goleniowie. To ten organ, w pierwszym rzędzie, ma trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy przedsiębiorca postępuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są fakty, dotyczące PEC w temacie odpadów, które przedstawiamy na podstawie odpowiedzi uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Goleniowie?

1.) Starostwo nie znajdowało dotychczas zasadności przeprowadzenia kontroli warunków udzielonego pozwolenia dla PEC Sp. z o.o.

2) Starosta Goleniowski udzielił Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Goleniowie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do wytwarzania i dostarczania energii cieplnej, decyzją z dnia 11.10.2021roku.

3) Starostwo udzieliło PEC pozwolenia m.in. na wytwarzanie odpadu o kodzie 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych w ilości 4 000 Mg/rok.
Jeśli wniosek dotyczy tego rodzaju odpadów to zgodnie z treścią wniosku o wydanie pozwolenia oraz pozwoleniem ww. odpad w zakresie sposobu zagospodarowania odpad powinien być przekazywany do uprawnionych firm.

4) Wytwórca odpadów (cały czas mowa jest o PEC w Goleniowie) posiadający wyłącznie decyzję na wytwarzanie może transportować wytworzone przez siebie odpady do miejsca ich odzysku przez firmy posiadające decyzje na ich gospodarowanie. Powyższe nie zwalnia transportującego odpady wytworzone przez siebie zapewnienia, aby transport nie zagrażał środowisku, spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).

Jest jeszcze jedno “ale” w tej całej sprawie. Otóż zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska marszałek województwa wydaje pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla:

1.) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
2.) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

Czyżby działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie nie miała znaczącego wpływu na środowisko?

Do spawy powrócimy wkrótce.

(red.)

List do Redakcji

PEC GOLENIÓW-nielegalna gospodarka odpadami!

Dodaj komentarz