Od początku, w naszej ocenie, sprawa wyglądała dość dziwnie. Dwóch Radnych; Mituła oraz Greblicki, ni z gruchy ni z piertuchy, zwołali konferencję prasową przy węźle przesiadkowym w Załomiu, zarzucając burmistrzowi Krupowiczowi brak działań zmierzających do zawarcia porozumienia z miastem Szczecin, a tym samym uruchomienia połączeń autobusowych na trasie Szczecin – Goleniów.

Kilka dni wcześniej Ci sami Radni, w asyście innych członków Klubu Ruch Miejski, zmienili nazwę i tym samym oficjalnie przyłączyli się do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, której liderem jest Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin.

Na zwołanej konferencji Radny Mituła oraz Gręblicki, w imieniu Klubu Koalicji Samorządowej, ( już po nowemu ) oświadczyli, iż przygotowali projekt uchwały, który jeśli zostanie przyjęty przez Radę Miejską, pozwoli bez zbędnej zwłoki uruchomić w/w połączenia.

Jak się jednak okazuje, Panowie Radni przygotowali projekt uchwały niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Takie stanowisko przedstawił Jakub Cieślicki – Radca Prawny, opiniujący każdy projekt uchwały zanim zostanie przedstawiony Wysokiej Radzie na sesji. Zdaniem Pana Mecenasa, dokument przygotowany przez Klub Radnego Mituły należy ocenić jako blankietowy – a więc wadliwy.

Jak czytamy w uzasadnieniu przedmiotowej opinii, przedstawiony projekt uchwały jest sprzeczny z:

1.) Art. 18 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o Samorządzie Gminnym w zakresie:

a) w jakim wyraża zgodę na zawarcie porozumienia blankietowego tj. porozumienia, które nie zawiera precyzyjnie określonych obowiązków stron, a nade wszystko obowiązków i kosztów poniesionych przez porozumienie dla Gminy Goleniów;

b) w jakim deleguje § 4 załącznika nr 1 do opiniowanego projektu – na Rzecz Burmistrza Gminy Goleniów uprawnienie do wiążącego decydowania o treści porozumienia, co należy do wyłącznej kompetencji rady gminy:

2) Art. 31 Ustawy o Samorządzie Gminnym w zakresie w jakim wyprzeda i zastępuje działania organu wykonawczego gminy w przedmiocie podjęcia decyzji o zasadności zawarcia porozumienia i szczegółowych jego treści ( kompetencja do kierowania bieżącymi sprawami gminy ).

Całość opinii prawnej w sprawie przedłożonego projektu uchwały – 04.2. Opinia prawna

Jest jeszcze jeden ciekawy wątek tej całej akcji. Trzeba zadać sobie pytanie co łączy dwóch Panów tj. Pana Radnego Łukasza Mitułę oraz Pana Prezydenta Krzystka ?

Odpowiedz; Platforma Obywatelska, Szanowni Państwo. Wspólnym mianownikiem natomiast jest opuszczenie barw klubowych, po tym jak władze partii odrzuciły amory obydwojga.

Podsumowując całą sytuację w telegraficznym skrócie; Klub Koalicji Samorządowej chciał być mądrzejszy od radia, ale nie wyszło  …

Prokurator bada sprawę pokrzywdzonych radnych

(red.)

Dodaj komentarz