XLI Sesja Rady Miejskiej – 24 listopada 2021 r.

 

Porządek obrad sesji

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XL sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 października 2021 r.
 4. Stan realizacji gminnych inwestycji przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji w latach 2019 – 2021 „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Goleniów na lata 2017 – 2021”.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Goleniów na lata 2022-2025”.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów”.
 8. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2021-2025 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/Wytwórczej w Goleniowie I i II etap.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030.
 13. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – I”.
 14. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu lotniska w Goleniowie.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 20. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 21. Interpelacje radnych i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 24. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady.
 26. Zamknięcie obrad sesji.

Strona Urzędu Gminy www.goleniow.pl

Poprzednia sesja

XL Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie – Wideo

Dodaj komentarz