SKARGA na działania burmistrza Gminy Goleniów

Skargi i wnioski wpływające od mieszkańców do Rady Miejskiej w Goleniowie, z rzadka odczytywane są na sesjach Rady, która jest transmitowana w internecie.
Korzystając ze swoich praw, redakcja goleniow.net działając na podstawie art. 248 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przesłała w dniu dzisiejszym drogą mailową skargę na działania burmistrza Gminy Goleniów.

Treść skargi wraz z załącznikami przestawiamy Państwu poniżej.

Biuro Rady Miejskiej Goleniów <biuro.rady@goleniow.pl>

Działając w imieniu redakcji goleniow.net, na podstawie art. 248 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę Skargę na działania burmistrza w związku z permanentnym naruszaniem art. 106 ust.3 i ust.4 ustawy Prawo oświatowe.
Po sukcesywnym dokonywaniu reorganizacji stołówek szkolnych i przedszkolnych burmistrz Gminy Goleniów przeniósł cały ciężar, odpłatności za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolach i szkołach, na rodziców lub opiekunów dzieci.
Od kilku lat  rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z posiłków obciążani są nie tylko kosztami wsadu do kotła lecz także kosztami wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz innych kosztów.
Dodatkowo, za zgodą organu prowadzącego (burmistrza, który jest reprezentantem Gminy Goleniów) rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z posiłków w placówkach oświatowych, wnoszą opłaty za te posiłki bezpośrednio do wytwarzającego posiłki.

Dodam, że ustawa Prawo Oświatowe została wydana 14-12-2016 r. , ogłoszona  11-01-2017 r. i weszła w życie 01-09-2017 r.

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 czerwca 2021 r.  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM Janina Mucek wyjaśniała  – „W tej kwestii, w której udzieliliśmy odpowiedzi zarówno prawnej, jak i ekonomicznej. Cały wywód znajduje się na stronie czwartej, piątej i szóstej. Jest to duże opracowanie. Wynika z ustaw, a nie z żadnych naszych widzi mi się. Z brzmieniem art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 106 ust. 1, cytuję brzmienie: W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności w sprawach prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Taki jest zapis ustawowy. Szkoła, przedszkole, może zorganizować stołówkę. Aktualnie, tj. do 30 czerwca 2021 r. w trzech jednostkach naszych, tj. w Przedszkolu nr 2, nr 4 i w Mostach realizowano tą możliwość w przeciwieństwie do pozostałych jednostek oświatowych, które funkcjonują zgodnie z prawem, realizują żywienie w szkole. Wszystkie normy i zasady określone w art. 106 dotyczą szkoły, przedszkola, która zorganizowała stołówkę szkolną. Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci, połączona z wydzierżawieniem pomieszczeń kuchennych lub bez wydzierżawienia – usługa cateringowa, nie jest z organizowaniem stołówki szkolnej. I prawdopodobnie tutaj zachodzi kwestia definicji, jak każdy prawnik rozumie. Tożsamy pogląd zaprezentowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, podajemy tutaj stronę, stwierdzając, że w przypadku, gdy żywienie w szkole jest zorganizowane w inny sposób, aniżeli prowadzenie stołówki szkolnej, przepisy art. 67 ust. 2 pkt 5 prawo o systemie oświaty, o aktualnie tym samym brzmieniu, co art. 106 ustawy prawo oświatowe, nie mają zastosowania i rodzice mogą być obciążani wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem i transportem posiłków. Tożsamą interpretację zaprezentowała również Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. I tutaj podajemy stronę internetową, można wejść i przeczytać. W kontrolowanych szkołach funkcjonowały różne sposoby żywienia uczniów. W stołówce szkolnej zorganizowanej przez szkołę przez wydzierżawiającego pomieszczenia stołówki lub firmy cateringową. W dwóch ostatnich sposobach rodzice pokrywali koszty wynagrodzeń pracowników i składów naliczanych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. NIK nie stwierdził nieprawidłowości prawnych w tym zakresie. Ponadto NIK podkreślił: „Zaznaczyć należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku z 26 października 2009 r. podał, że w przypadku braku kuchni w placówce po stronie organu prowadzącego powstaje obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanych przez gminę jadalni. I tutaj jest odnośnik do LEX-a, możecie Państwo też wejść. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontrolni wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmiany w ustawodawstwie lub zainicjowanie opracowania stanowiska ministra w zakresie wprowadzania dla organów prowadzących szkoły obowiązku pokrycia środków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanych przez gminę stołówki/jadalni w stopniu analogicznym, jak ma
to miejsce w szkołach z własną kuchnią na zasadach określonych w art. 67 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej w wyżej wymienionym stanowisku z 2012 r. potwierdziło aktualność przepisów prawa w tym zakresie, nie proponując zmiany ustawowej, a ustawodawca jednoznacznie potwierdził stanowisko w tej sprawie dodanym artykułem 106 a Prawo oświatowe, który wejdzie w życie w dniu 1 września 2022 r. Zacytuję Państwu artykuł 106 a: „Szkoła podstawowa z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne, w zakresie szkoły podstawowej zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza on możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole”. Proszę Państwa, my tę zasadę stosujemy od lat, bo we wszystkich szkołach w Gminie Goleniów od lat są spożywane gorące posiłki, a minister dopiero teraz tym zapisem, podkreślam, że zapewnia uczniom. Czyli dopiero jak
gdyby ten obowiązek zapewnienia będzie od 2022 roku. „Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1 jest dobrowolne i odpłatne. Zobowiązuje to szkołę podstawową do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty oraz innych ustaw, w prowadzającej art. 106a, i tutaj podajemy link do tego przepisu. Art. 106a ust. 2 projektowanej ustawy wyraźnie wskazuje, że posiłki są dobrowolne i odpłatne. Przepis wskazuje wyłącznie na obowiązek dyrektora szkoły i określonego zachowania w sytuacji, gdy rodzic zadeklarował chęć spożywania przez dziecko gorącego posiłku w szkole. Wówczas dyrektor, który nie posiada stołówki w szkole będzie zobligowany do zorganizowania posiłku korzystając z zewnętrznych usług gastronomicznych. Przy czym koszt tego posiłku zostanie pokryty w całości przez rodzica. Natomiast tam, gdzie funkcjonują stołówki szkolne, zastosowanie znajdują przepisy art. 106. To tyle. Nie wiem, czy dalej czytać, bo dalej jest analiza. Opracowania jest dużo. Jest analiza prawna. Jest analiza ekonomiczna. I później na stronie 20 jeszcze raz z podkreśleniem, czy rodzic powinien płacić 100 %, czy tylko wsad do kotła. Podkreślę tylko, że wsad do kotła płaci wtedy, kiedy szkoła posiada własną kuchnię. Kiedy gotuje się w tej kuchni i pracownicy są zatrudnieni przez szkoły, bądź przedszkola. Jeżeli inny podmiot gotuje, to niestety obowiązują te inne zasady”.

Najważniejsze stwierdzenia wypowiedziane przez dyrektor Wydziału Edukacji to:
1) Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci, połączona z wydzierżawieniem pomieszczeń kuchennych lub bez wydzierżawienia – usługa cateringowa, nie jest organizowaniem stołówki szkolnej.
2) … rodzice mogą być obciążani wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem i transportem posiłków.
3) Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci,  połączona z wydzierżawieniem pomieszczeń kuchennych lub bez wydzierżawienia – usługa cateringowa, nie jest z organizowaniem stołówki szkolnej.
4) gdy żywienie w szkole jest zorganizowane w inny sposób, aniżeli prowadzenie stołówki szkolnej, przepisy art. 67 ust. 2 pkt 5 prawo o systemie oświaty, o aktualnie tym samym brzmieniu, co art. 106 ustawy prawo oświatowe, nie mają zastosowania i rodzice mogą być obciążani wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem i transportem posiłków.
5) W stołówce szkolnej zorganizowanej przez szkołę przez wydzierżawiającego pomieszczenia stołówki lub firmy cateringową. W dwóch ostatnich sposobach rodzice pokrywali koszty wynagrodzeń pracowników i składów naliczanych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki

Wielki słownik języka polskiego wyjaśnia, że STOŁÓWKA to prowadzony przez jakąś instytucję zakład zbiorowego żywienia, oferujący stosunkowo tanie i proste posiłki.
Główny Urząd Statystyczny definiuje STOŁÓWKĘ jako placówkę zbiorowego żywienia zapewniającą określonym grupom konsumentów, posiłki (głównie obiadowe), ale także śniadaniowe i kolacje.
Słownik języka polskiego PWN definiuje STOŁÓWKĘ jako zakład żywienia zbiorowego przy instytucji; też: sala jadalna takiego zakładu.

Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku koordynuje kontrole gospodarowania opłatami pobranymi za żywienie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie po już przeprowadzonych kontrolach w szkołach i przedszkolach w regionie, przedstawia diametralnie rożne stanowisko i pogląd niż ten, wyrażony w dniu  17 czerwca 2021 r. przez dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Janinę Mucek.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie jest klarowne – wprowadzenie do jednostki oświatowej czy to cateringu, czy podmiotu zewnętrznego prowadzącego szkolną kuchnię, nie zwalnia dyrektora placówki do określenia  warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki. Ustalenia te dyrektor szkoły dokonuje w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Wprowadzenie do placówki oświatowej czy to cateringu czy podmiotu zewnętrznego do prowadzenia kuchni i wydawania posiłków – nie zwalnia szkoły od przyjmowania wpłat za posiłki.

W załączeniu przesyłam:
1. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – Kołobrzeg
2. zastrzeżenia do wniosków wystąpienia pokontrolnego z dnia 17.08.2021 r. – Kołobrzeg
3. uchwała Kolegium RIO z dnia 08.09.2021 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń – Kołobrzeg
4. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 06.08.2021 r. – Chociwel
5. zastrzeżenia do wniosków wystąpienia pokontrolnego z dnia 19.08.2021 r. – Chociwel
6. uchwała Kolegium RIO z dnia 08.09.2021 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń – Chociwel

Tu można pobrać załączniki

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie w trybie pilnym przez Radę Miejską kroków do przywrócenia funkcjonowania odpłatności za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Goleniów, w zgodzie z obowiązującym prawem.

Wnoszę również o doprowadzenie przez Radę Miejską w Goleniowie do skalkulowania opłat za posiłki dzieci,  naliczane w zawyżonej wysokości i zwrot rodzicom lub opiekunom nienależnie pobranych opłat poczynając od przynajmniej 01 września 2017 r., kiedy to zaczęła obowiązywać ustawa Prawo Oświatowe.

Jeżeli Rada Miejska nie zgadza się z przedstawionymi dowodami i wnioskami, wnoszę o podjęcie uchwały zmierzającej do jak najszybszego objęcia kontrolą placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goleniów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w zakresie  gospodarowania opłatami pobranymi za żywienie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego Goleniow.net

Andrzej Bugajski

 

Strona Gminy Goleniów

Poprzedni artykuł

List do redakcji – Stołówki – bezprawny wielomilionowy podatek?

 

Pani Kochan Daje Odpowiedz w Sprawie Stołówek

 

Dodaj komentarz