Goleniów – Trzy dyrektorki szkół podstawowych w Gminie Goleniów stanęły w 2022 roku do konkursów na dyrektorów placówek i te konkursy wygrały. Pojawiają się jednak kontrowersje dotyczące ich statusu emerytki oraz niejasności w związku złożonymi oświadczeniami majątkowymi.

W kwietniu 2022 roku burmistrz Gminy Goleniów wydał zarządzenia w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów dla uczestniczek konkursu. Co ciekawe, żadna z pań w momencie przystępowania do konkursu nie posiadała statusu emerytki, o czym świadczą zapisy w złożonych 30 sierpnia 2022 r. oświadczeniach majątkowych. Wydaje się zasadnym pytanie – z jakiego powodu dyrektorki złożyły oświadczenia majątkowe dzień przed końcem kadencji,która upływała 31 sierpnia 2022 roku.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto sięgnąć do opublikowanych oświadczeń majątkowych za rok 2022. Zgodnie z przepisami, dyrektorzy szkół są zobligowani do składania oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Następne, oświadczenia są składane corocznie do 30 kwietnia, odnosząc się do stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Okazuje się,że dyrektorka szkoły podstawowej nr 2, dyrektorka szkoły podstawowej nr 4 oraz dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Mostach zostały emerytkami w 2022 roku. Przejście na emeryturę musiało więc nastąpić 31 sierpnia 2022 roku, czyli dzień przed objęciem funkcji dyrektora szkoły na kolejną pięcioletnią kadencję.

Istotnym jest zrozumienie, że aby dyrektor szkoły, będący w zatrudnieniu, mógł przejść na emeryturę, musi albo złożyć rezygnację z pełnionej funkcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja nastąpiła), albo rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, co prowadzi do automatycznego zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczej.

Oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę z trzema dyrektorkami szkół podstawowych, organ prowadzący – w tym przypadku burmistrz Gminy Goleniów – powinien w tym samym dniu (31 sierpnia 2022 roku) powierzyć obowiązki dyrektora szkoły wicedyrektorowi. W szkołach, gdzie nie ma wicedyrektora, należy powierzyć te obowiązki nauczycielowi z tej samej placówki. Jest to niezbędne, aby zapewnić ciągłość zarządzania placówkami oświatowymi, gdy dyrektorzy odchodzą ze stanowiska.

Jakby na tę sytuację nie patrzeć, pojawiają się wątpliwości co do zatrudnienia emerytowanych nauczycielek na stanowiskach kierowniczych. Czy organ prowadzący mógł zatrudnić emerytki? Odpowiedź brzmi – tak. Organ prowadzący ma prawo zatrudnić emerytowanych nauczycieli. Jednakże, zgodnie z przepisami, po ponownym zatrudnieniu emerytowanych nauczycieli na stanowisku dyrektora placówki, organ prowadzący może powierzyć im pełnienie obowiązków dyrektora, do czasu przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

Warto zastanowić się nad tym, czy zarządzenie wydane 19 kwietnia 2022 roku, które powierzało stanowiska dyrektorów szkół od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku, może być utrzymane w mocy. Należy pamiętać, że umowa o pracę kandydata, któremu chciano powierzyć stanowisko dyrektora szkoły, została rozwiązana.

Wyjątkowość sytuacji polega na tym, że organ prowadzący ogłaszając konkurs, a następnie powierzając stanowiska na kolejną kadencję mógł nie mieć wiedzy o planach emerytalnych dyrektorek. Jest to aspekt, który budzi pytania i wątpliwości.

W obliczu tych faktów, pojawia się potrzeba przeprowadzenia szczegółowego wyjaśnienia całej sytuacji. W tym wypadku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie w trybie natychmiastowym powinna poddać kontroli cały proces powierzenia funkcji dyrektora SP nr 2, SP nr $ i ZSP w Mostach, a na dodatek zawiadomić organ nadzoru, który powinien jasno odpowiedzieć na pytanie – czy zarządzenie dotyczące długoterminowego zatrudnienia trzech osób, po rozwiązaniu z nimi umowy o pracę, jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kwestie związane z przejrzystością, uczciwością i profesjonalizmem w zarządzaniu oświatą są niezwykle istotne dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji. Obywatele Gminy Goleniów mają prawo oczekiwać transparentnego i sprawiedliwego procesu powoływania dyrektorów szkół, który gwarantuje wybór odpowiednich kandydatów na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia.

W celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości, istotne jest wprowadzenie skutecznych procedur i monitorowanie działań organów prowadzących w procesie powoływania dyrektorów szkół. Tylko w ten sposób można zapewnić pełną przejrzystość, zaufanie społeczne oraz sprawiedliwość w goleniowskiej oświacie.

 

(red.)

 

 

Inny ciekawy artykuł

Drzewo w prezencie

Dodaj komentarz