Dziś tj. 02/09/2021r. na sesji Rady Miejskiej głosami 15 – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymujące się, 2 – obecni niegłosujący, została przyjęta uchwała w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych – CUS w Goleniowie.

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy od 1 stycznia 2020 r. samorządy lokalne będą mogły tworzyć struktury skoordynowanych usług społecznych. Ogromnym plusem tej modyfikacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu pomocy społecznej z całego wachlarza możliwości. Samorządom gminnym zaś umożliwi trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na ewaluację potrzeb  mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej.

Utworzenie centrum jest możliwością, a nie obowiązkiem gminy.

Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. W praktyce oznacza to tyle, iż CUS będzie miał możliwość podpisania umów z podmiotami zewnętrznymi na przykład na świadczenie tzw. ulgi wytchnienie. Teraz takiej możliwości prawnej nie ma.

Za pośrednictwem centrum gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Podstawą do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami.

Dyskusja na sesji była dość długa, momentami bardzo niemiła. Nie obyło się bez, zarówno, słów krytyki jak i pochwał pod adresem Pana Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Zbigniewa Łukaszewskiego.

Reasumując, decyzja jest podjęta. W naszym mieście powstanie CUS.

(red.)

Dodaj komentarz