ul. Metalowa z “przyzwoitym” – “słownym” – “prawym” Krupowiczem w tle

W ostatnim czasie Robert Krupowicz zasiadający w fotelu burmistrza Gminy Goleniów, który uparcie twierdzi, że jest burmistrzem Goleniowa, przypuszczalnie polubił słowo „przyzwoity”.

Nauki nigdy za wiele, więc przypominamy definicję oraz synonimy słowa „przyzwoity”.

Słownika PWN definiuje słowo „przyzwoity” w poniższy sposób:

1. «postępujący zgodnie z normami moralnymi i obyczajami; też: świadczący o takim postępowaniu »

2. «taki jak należy»

Synonimy słowa „przyzwoity”:

  • np. człowiek – porządny, prawy, uczciwy, rzetelny, sumienny, słowny, solidny, sprawiedliwy, kryształowy, szlachetny, zacny, bez skazy, dobrze wychowany
  • np. zachowanie kulturalny, grzeczny, uprzejmy, układny, szarmancki, taktowny, kurtuazyjny, parlamentarny, dżentelmeński, dystyngowany, rycerski, etyczny, moralny, obyczajny, cenzuralny, na miejscu

     

Robert Krupowicz wprost kocha używać wyrazów lub dłuższych określeń, które są równoważne znaczeniowo innemu, jednak na tyle są zbliżone do pierwotnych sformułowań, iż można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (synonim).

Spośród wymienionych synonimów słowa „przyzwoity” na tapetę wrzuciliśmy wyraz „słowny” , aby sprawdzić na jednym przykładzie wiarygodność Roberta Krupowicza.

Robert Krupowicz wybrany w wyborach bezpośrednich na stanowisko burmistrza, czyli najwyższego urzędnika władzy gminnej, odpowiadał na pytanie radnego, który wykonując mandat wolny, stał się z mocy prawa reprezentantem całej wspólnoty samorządowej. Nabrać radnego jest równoznaczne z nabiciem w butelkę wspólnoty samorządowej.

Pytanie radnego Krzysztofa Sypienia:

  • Teraz przejdę do wniosku najbardziej obszernego dotyczącego zarzuconej inwestycji, która mówiąc kolokwialnie, wypadła z budżetu na 2020 r. Mam na myśli konkretnie inwestycje w ul. Metalową i Grenadierów. Chciałbym w następujący sposób, krótki wstęp i pytania. W dniu 18 grudnia, jak wszyscy wiemy, w zeszłym roku na XVI sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r., z którego niespodziewanie, bez żadnych konsultacji usunięto zaplanowaną i zamieszczoną w projekcie budżetu inwestycję pod nazwą Budowa drogi od ul. Nowogardzkiej do ul. Metalowej wraz z parkingami, o wartości 12 000 000 zł. Z punktu widzenia zainteresowanych mieszkańców usunięcie tej pozycji budżetowej to rażący błąd i nieracjonalna decyzja, która nie wynika z wcześniejszych deklaracji złożonych protestującym. Budowa oczekiwanej inwestycji przez mieszkańców stanowi jedyne  pre medium problemów związanych z nadmiernym ruchem samochodów ciężarowych po ul. Grenadierów i ul. Metalowej. Dzisiaj w budżecie Gminy Goleniów na 2020 r. nie ma tego zadania. W dokumentach finansowych, ani planistycznych również, a przecież budowa tej drogi miała zostać zrealizowana w 2020 r. W części północno-wschodniej miasta następuje rozwój funkcji mieszkaniowej, a funkcja przemysłowa nie została na tym terenie ograniczona. Istnieje zatem rażący i niepodważalny konflikt interesów między mieszkańcami, a firmami, za który w całości odpowiada Gmina Goleniów. Trudno winić którąś z tych stron, które mają  prawo tam zamieszkiwać, bądź prowadzić działalność. Inwestycja budowy drogi jest przedsięwzięciem koniecznym, które pozwoliłoby w krótkim czasie przywrócić stan tak długo oczekiwany przez mieszkańców. Chciałbym zauważyć, że reprezentanci tej grupy mieszkańców towarzyszyli wielokrotnie w ostatnich pracach Rady. Budowa drogi pozwoliłaby im odzyskać dobre warunki bytowe. Stan istniejących notorycznych zakłóceń takich jak hałas, spaliny, wibracje powinny zostać natychmiastowo wyeliminowane, a ruch samochodów ciężarowych, autobusów, busów, samochodów osobowych powodują przekroczenia, które przeszkadzają mieszkańcom w komfortowym zamieszkiwaniu w tej części miasta. Dzisiaj zasadniczą funkcją północno-wschodniej miasta jest funkcja mieszkaniowa, jest to osiedle domków jednorodzinnych. Fakt, że klika zakładów prowadzi swoją działalność gospodarczą przy ul. Metalowej oraz Grenadierów, mające nawet zgody stosownych organów administracji, nie może naruszać zasad ochrony środowiska, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Teren objęty jest wszak ochroną konserwatorską oraz prawa własności nieruchomości położonych przy drodze zarządzanej przez Gminę Goleniów. Ponadto istnieje poważny problem z przejezdnością drogi. Wąska ulica osiedlowa, na której nie mogą minąć się dwa tiry, czy autobusy powoduje niebezpieczne manewry, cofanie, hamowanie także po chodnikach, które zagrażają bezpieczeństwo pieszych. Mam na myśli tutaj uczniów, osoby starze. Gmina przez lata nie była zainteresowana rozwiązywaniem istniejącego konfliktu interesu, a konflikt narastał i narasta, bo problem nie został rozwiązany. Protest mieszkańców, którzy otrzymali informację, że budowa drogi nastąpi, a następnie bezzasadnie i z zaskoczenia ta decyzja została zmieniona przez Pana Burmistrza i jedenastkę radnych świadczy o podjęciu złej decyzji, która dzisiaj skutkuje kompromitacją nie tylko osób, które stoją za tą decyzją, ale całego samorządu gminnego. M. in. ta decyzja Burmistrza i jedenastki radnych przesądzi o sukcesie bądź o klęsce Gminy Goleniów w najbliższej przyszłości przesądzi o tym, że elementarne prawa i dobra mieszkańców są respektowane, czy też nie. Czy Pan Burmistrz wreszcie dostrzeże, że w naszej Gminie są mieszkańcy gotowi do rozmowy, mają pomysły, argumenty i wolę współdziałania. W związku z tym wnoszę o rzetelną odpowiedź Burmistrza Gminy Pana Roberta Krupowicza na poniższe stawiane pytania. Proszę wskazać harmonogram prac związanych z budową drogi od ul. Nowogardzkiej od ul. Metalowej z uwzględnieniem konkretnych terminów, wyszczególnieniem uzyskanych uzgodnień. Czy jest już wyłoniony nadzór inwestorski ? Jakie są zaplanowane terminy przetargów, rozstrzygnięć i tym podobnych ? Czy Pan Burmistrz planuje spotkanie z mieszkańcami ? A jeżeli tak, to gdzie i kiedy ? Jeżeli jednak nie ma takiego zamiaru, wnoszę o pisemne uzasadnienie odmowy w celu przekazania takiego uzasadnienia zainteresowanym mieszkańcom. Proszę również szczegółowo o wskazanie w jaki sposób zagospodarowano kwotę 12 000 000 zł, w cudzysłowie uwolnioną, na rok 2020 w wyniku usunięcia inwestycji rzeczonej. Proszę również wskazać przesunięte kwoty i przeznaczenie, kto z tych pieniędzy skorzysta i na jakich zasadach ? Dla kogo i na jakie zadania te środki zostaną ostatecznie przekazane ? Jest ostateczna cisza w tej kwestii. Zaczynamy drugi miesiąc roku budżetowego i nie mamy wiedzy, jako radni Rady Miejskiej, co wydarzyło się z tymi pieniędzmi. W imieniu mieszkańców wnoszę o przeprowadzenie monitoringu tej części miasta, zwieńczonego pisemnymi wnioskami w celu ustalenia faktycznej ilości samochodów osobowych, autobusów, busów, samochodów ciężarowych poruszających się po ul. Grenadierów, ul. Sadowej i ul. Metalowej. Ilości parkujących w ciągu dnia samochodów osobowych przy ul. Sadowej, Grenadierów i Lawendowej oraz ilości aktualnie istniejących wyznaczonych miejsc parkingowych.”

Odpowiedź burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza udzielona na gorąco

  • W 2020 r. zadanie budowy tej ulicy i drogi nie będzie realizowane ze względu na fakt, że Rada Miejska w Goleniowie podjęła decyzję o nie uwzględnieniu tego projektu w budżecie 2020 r. Pieniądze są w nadwyżce operacyjnej. Zaczynają Państwo radni korzystać z tej nadwyżki. Zresztą dzisiejszy projekt uchwały o przesunięciu 1 500 000 zł, czy tej kwoty 1 000 000 zł na budowę płyt yombo, to właśnie są to te pieniądze powiedzmy odłożone, a przeznaczone w projekcie budżetu na rok 2020 na budowę ul. Metalową. Na resztę Pańskich pytań odpowiem pisemnie”.

Pisemna odpowiedź udzielona radnemu Krzysztofowi Sypieniowi.

 

Jak to sprytnie w piśmie zostało ujęte „ O przeznaczeniu tych środków zdecyduje Rada Miejska” ? Rada mogła zadecydować na tak lub nie lecz … jest jedno małe ale … To organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent) posiada wyłączną kompetencję!!! kształtowania budżetu gminy i do niego należy inicjatywa!!! podejmowania uchwał zmieniających.

Na wszelki wypadek wymieniamy synonimy słowa „inicjatywa” – propozycja, pomysł, wniosek, projekt, idea, myśl, koncepcja, zamysł, bodziec, impuls

Robert Krupowicz zadecydował.

Burmistrz Robert Krupowicz nie wystąpił do Rady z inicjatywą przesunięcia z rezerwy środków na budowę ul. Metalowej, jednocześnie złożył rezygnację z przyznanej w 2020 r. przez Wojewodę dotacji w wysokości 4 948 752,86 zł.

Pisaliśmy o tym tu – https://goleniow.net/2021/05/09/ul-metalowa-czyli-historia-wielkiego-przekretu/

(red.)

Dodaj komentarz