Zarządzenie Burmistrza – Konsultacje z mieszkańcami Komarowa

Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Komarowo

Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Komarowo
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2023r. poz. 40 i poz. 572/, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. z 2019r. poz. 1443/ oraz § 3 ust.1 uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r. poz. 676/ zarządza się, co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice , Dębniki i Jasiny oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo.
§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 kwietnia 2023r. do dnia 19 maja  2023r., w formie udzielenia odpowiedzi przez mieszkańców wsi Komarowo na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym.
§3. Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice , Dębniki i Jasiny oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo.
§4. Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia będzie dostępny
w terminie określonym w § 2:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: www.bip.goleniow.pl w zakładce Ważne informacje, punkt Konsultacje,
2) na stronie internetowej Gminy Goleniów: www.goleniow.pl oraz www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje,
3) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.
§5. Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:
1) wrzucając do urny dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników
1, 72-100 Goleniów, w godzinach i dniach pracy Urzędu,
2) wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje,
3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.
§6. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia jest mapa z proponowanym przebiegiem granicy miejscowości
Kłosowice. , Dębniki i Jasiny
§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów
Robert Krupowicz

 

Konsultacje z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo

18_04_2023_12_10_30_formularz-konsultacyjny-klosowice.pdf
18_04_2023_12_10_30_zarzadzenie_o_konsultacjach_klosowice.pdf
18_04_2023_12_10_30_mapka_klosowice.pdf

 

Konsultacje z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Dębniki oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo

18_04_2023_12_12_00_infor._o_konsult._debniki_przy_konsult.pdf
18_04_2023_12_12_00_zarzadzenie_o_konsultacjach_debniki.pdf
18_04_2023_12_12_00_formularz-konsultacyjny-debniki.pdf
18_04_2023_12_12_00_mapa_debniki.pdf

 

Konsultacje z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Jasiny oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo

18_04_2023_12_08_36_infor._o_konsult._jasiny_przy_konsult.pdf
18_04_2023_12_08_36_zarzadzenie_o_konsultacjach_jasiny.pdf
18_04_2023_12_08_36_formularz-konsultacyjny-jasiny.pdf
18_04_2023_12_08_36_mapka_jasiny.pdf

 

 

Instrukcja wypełniania

  1. Wypełnij pola obowiązkowe oznaczone etykietą “wymagane”.
  2. W formularzu podaj swój adres w celu potwierdzenia zamieszkania na terenie wsi Komarowo. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos w tych konsultacjach.
  3. Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie oddania głosu w konsultacjach, podaj swój adres email.
  4. Do formularza dołączona jest mapa z proponowanym przebiegiem granicy miejscowości Kłosowice (kliknij, aby wyświetlić mapę).
  5. Aby wybrać pole do zagłosowania zaznacz je.
  6. Zaznaczenie więcej niż jednego pola lub niezaznaczenie żadnego pola powoduje, że twój głos jest nieważny.
  7. Zaznaczenie pola „TAK” oznacza, że jesteś ZA ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oraz ustaleniem jej rodzaju jako część wsi Komarowo.
  8. Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że jesteś PRZECIWNY ustaleniu urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oraz ustaleniu jej rodzaju jako część wsi Komarowo.
  9. Ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oznacza wyodrębnienie fragmentu wsi Komarowo i nadanie mu nazwy Kłosowice. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda miejscowość musi posiadać swój rodzaj. Dla miejscowości Kłosowice proponowany rodzaj miejscowości to część wsi Komarowo.
  10. Ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oraz ustaleniem jej rodzaju jako część wsi Komarowo nie wiąże się ze zmianą adresu.

 

Na podstawie informacji Gminy Goleniów – Goleniow.net

 

Inny ciekawy artykuł

Może skończy się przechodzenie na dziko ?

 

 

 

Dodaj komentarz