Czas już najwyższy przypomnieć radnym Rady Miejskiej w Goleniowie, że oprócz głosowania nad projektami uchwał, mają oni prawo podjąć m.in. uchwałę w sprawie POSTANOWIEŃ PROCEDURALNYCH. (§ 15.2.1 Statutu Gminy Goleniów).

W ostatnim czasie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie, która z całych sił stara się przestrzegać prawa, przynajmniej tak wielokrotnie deklarowała, samodzielnie podjęła decyzję o przekazaniu do rozpatrzenia Komisji skarg, wniosków i petycji POSTULATU mieszkanki.
Postulat dotyczył pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Burmistrza Zajko za poświadczenie nieprawdy, w piśmie będącym odpowiedzią na informację publiczną.
Samodzielnie postanowiła także o przekazaniu Komisji skarg, wniosków i petycji pisma Wojewody zachodniopomorskiego, które skierowane zostało do Rady Miejskiej.

Pani Przewodniczącej widocznie umknął (?) art. 23.1 ustawy o samorządzie gminnym dotyczący obowiązków radnego, który mówi :” Radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”.

Powtórzmy – RADNY PRZYJMUJE ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY POSTULATY I PRZEDSTAWIA JE ORGANOM GMINY DO ROZPATRZENIA!
Dla przypomnienia – organami gminy są:
1. rada gminy
2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem gminy nie są komisje rady gminy!

Postępując w powyższy sposób Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Krystyna Jaworska postawiła Komisję skarg, wniosków i petycji ponad organ gminy, którym jest niezaprzeczalnie Rada Miejska w Goleniowie.

Czy radni Rady Miejskiej w Goleniowie – w trybie pilnym – powinni przyjąć uchwałę w sprawie podjęcia postanowienia proceduralnego dotyczącego obowiązków Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie? Obserwując ostatnie działania Przewodniczącej – jest to wręcz niezbędne.

Czy do tej części radnych,  którzy głosują wbrew prawu i w obronie władzy, ta oczywistość dotrze, śmiemy wątpić. Ponieważ takiej głupoty jaką reprezentują  i pośmiewiska jaki robią z Gminy Goleniów nikt nie jest w stanie pojąć.

(red.)

Dodaj komentarz