Wody Polskie zrywają umowę z firmą Energopol

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z nienależytą realizacją przez dotychczasowego wykonawcę – firmę Energopol Szczecin S.A, kontraktu pod nazwą „Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II” nastąpiło odstąpienie od kontraktu z winy wykonawcy.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane przez PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW), który jest współfinansowany przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Główną przyczyną odstąpienia od kontraktu był brak zdolności wykonawcy do jego dalszej realizacji ze względu na trudną sytuację finansowo – organizacyjną, skutkującą między innymi wstrzymaniem zapłaty należności podwykonawcom.

Po rozstrzygniętym przetargu, w maju 2017 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, która zakładała zakończenie robót w maju 2019 r. W wyniku konieczności zmiany technologii w zakresie modernizacji polderu Marwickiego etap I i II, zakończenie kontraktu zostało przesunięte na maj 2020 r. Przedmiotowe zadanie obejmuje następujące zakresy robót:

    1. Chlewice-Porzecze – Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli, który polega na budowie i uszczelnieniu przegrodą przeciwfiltracyjną wału przeciwpowodziowego okalającego miejscowości Chlewice, wraz z infrastruktura towarzyszącą. Poziom zaawansowania tego zadania to ok 90%. Do wykonania pozostał ok. 200 m odcinek mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wynika z oczekiwań lokalnej społeczności oraz jest uzasadniona technicznie.

    2. Polder Marwicki Etap I: Marwice-Krajnik. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą Wschodnią, który polega na uszczelnieniu istniejącego wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej. Na wskazanym odcinku przeprowadzono prace przygotowawcze, robót właściwych nie rozpoczęto.

    3. Polder Marwicki etap II: Gryfino-Mniszki. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeka Odrą Wschodnią, który polega na uszczelnieniu istniejącego wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej. Zaawansowanie prac wynosi ok 10 %.

W związku z zaistniałą sytuacją, Wody Polskie podjęły działania mające na celu zabezpieczenie dotychczas wykonanych prac oraz bezzwłoczne ich dokończenie. Ze względu na wysoki poziom zaawansowania prac w miejscowości Chlewice oraz związaną z tym możliwość szybkiego zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom, zwrócono się do instytucji finansującej o zgodę na przeprowadzenia uproszczonej procedury wyłonienia wykonawcy.

Obecnie trwają negocjacje, których celem jest możliwie najszybsze i skuteczne zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom. Jednocześnie, gdyby nie udało się wyłonić wykonawcy w trybie uproszczonym, przygotowywany jest przetarg, który oprócz zabezpieczenia miejscowości Chlewice obejmuje także dokończenie prac na Polderze Marwickim. Niezależnie od toczących się procedur przetargowych, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, w ramach zarządzania kryzysowego, przewidziane są doraźne działania zabezpieczające. W czasie niezbędnym na wyłonienie nowego wykonawcy obszar inwestycji będzie podlegał ochronie oraz ubezpieczeniu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych. Udzielamy regularnych odpowiedzi na wszystkie pytania, które w tym zakresie pojawiają się ze strony mieszkańców oraz instytucji zainteresowanych tematem.

Dodaj komentarz