Organy Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Zgromadzenie Wspólników
Jedynym Wspólnikiem GTBS-u jest Gmina Goleniów, posiadająca 100 % udziałów w Spółce, natomiast Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Gminy Goleniów.
Burmistrz Gminy Goleniów praktycznie nie bierze udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników. Interesów Gminy poprzez UCZESTNICZENIE w obradach na podstawie Pełnomocnictwa zwyczajnego, pilnuje wiceburmistrz Henryk Zajko.
W Akcie Założycielskim przeczytamy, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, jako Zgromadzenie Zwyczajne, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w miarę potrzeb.

2. Rada Nadzorcza
Składa się ona z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
W 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

– W okresie od 01 stycznia do 28 lutego:
Mirosław Guzikiewicz (nota bene Skarbnik Gminy) – Przewodniczący
Bogusław Tunkiewicz – członek
Andrzej Burzyński – członek

– W okresie od 01 marca do 30 czerwca
Piotr Rosicki – Przewodniczący
Bogusław Tunkiewicz – członek
Andrzej Burzyński – członek

– W okresie od 01 lipca do 30 listopada
Piotr Rosicki (w zastępstwie doradzający radnym) – Przewodniczący
Mirosław Guzikiewicz (Skarbnik Gminy) – członek
Bogdan Zaczkiewicz – członek

W okresie od 01 grudnia do 31 grudnia
Piotr Rosicki – Przewodniczący
Mirosław Guzikiewicz – członek
Bogdan Zaczkiewicz – członek

Dość często zmieniał się w roku 2018 skład Rady Nadzorczej, organu kontroli i nadzoru Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

3. Zarząd Spółki
Jest to organ wykonawczy, jednoosobowy, powoływany uchwałą Rady Nadzorczej.
Funkcję Prezesa GTBS-u w 2018 r. pełniła
– od 01 stycznia do 28 lutego
Pani Krystyna Nalepa
– od 01 marca do 31 grudnia
Pani Magdalena Miklaszewska, która pełni tę funkcję nadal.

W 2018 r. Spółka prowadziła następujące inwestycje budowlane:

1. Modernizacja budynku mieszkalnego w Kliniskach Wielkich, gdzie całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 911 519,02 zł, w tym:
-dopłata z funduszu dopłat – 300 178,86 zł
– wynagrodzenie Spółki – 8 000 zł.
Realizacja tej inwestycji odbyła się w ramach programu rządowego na tworzenie lokali mieszkaniowych na wynajem.

2. Budowa 3 budynków socjalnych przy ul. Fabrycznej w Goleniowie.
Całkowity przewidywalny koszt inwestycji to 3 801 862,71 zł, w tym:
-dopłata z funduszu dopłat – 1 112 380,54 zł
– wynagrodzenie Spółki – 20 000 zł
I w tym wypadku Spółka skorzystała z programu rządowego na tworzenie lokali mieszkaniowych na wynajem.

3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie (etap III).
Całkowity przewidywalny koszt inwestycji to 14 378 463,68 zł, w tym dopłata z funduszu dopłat – 4 925 832,42 zł.

 

 

Z tytułu realizacji procesów inwestycyjnych w roku 2018 Spółka osiągnęła przychód w wysokości 8 000 zł.?

Nowy Zarząd Spółki wprowadził w roku 2018 szereg zmian organizacyjnych, mających na celu uporządkowanie i usprawnienie organizacji pracy, podniesienie wiarygodności oraz zmianę podejścia do obsługi klienta.
Najważniejsze z nich to:
1. przeniesienie poziome 3 osób na stanowiskach – dostosowanie zadań do umiejętności i zaangażowania,
2. zmiana struktury organizacyjnej (powołanie asystentki Zarządu),
3. uporządkowanie zakresów obowiązków pracowników,
4. wprowadzenie tygodniowych narad z zespołem kadry kierowniczej,
5. usystematyzowanie obsługi poczty wchodzącej i wychodzącej,
6. zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników,
7. obniżenie kosztów działalności poprzez np. zmianę sposobu ochrony obiektu z dozoru fizycznego na system alarmowy i monitoringu,
8. podniesienie jakości usług, w tym:
– wprowadzenie nowego wzoru i standardu pisma firmowego
– odświeżenie i zmiana strony internetowej,
– wprowadzenie i uruchomienie e-BOI dla klienta,
– wprowadzenie możliwości podania telefonicznie stanu licznika,
– wprowadzenie corocznych stałych przeglądów instalacji c.o. przed sezonem grzewczym (zasób GTBS),
– ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka zatrudniała:
– 1 osobę w ramach kontraktu menadżerskiego (Prezes Zarządu)
– 22 osoby w ramach umowy o pracę,
– 2 osoby w ramach umowy – zlecenia.

Przychody Spółki w roku 2018 wyniosły łącznie 8 552 793,85 zł, zaś poniesione koszty zamknęły się kwotą 8 178 033 zł.
Ostateczny wynik finansowy Spółki w roku 2018 wyniósł 374 760,85 zł zysku.

(red.)

Dodaj komentarz