XIII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie – 30 października 2019 – Na żywo

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad sesji.
Wystąpienie Senator RP Magdaleny Kochan.
Podziękowania za osiągnięte sukcesy sportowe dla Marcina Majki oraz trenera Michała Buniaka.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 września 2019 r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2018-2019.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołajczyka w Goleniowie.
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 września 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
Interpelacje radnych i zapytania.
Wolne wnioski.
Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Dodaj komentarz