GTBS zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru

GTBS zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru …

Jak informuje Prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, bądź zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

Do dnia 03.11.2023r., do GTBS wpłynęło ponad 150 wniosków o najem mieszkania na nowo wybudowanym osiedlu Helenów. Dla przypomnienia liczba mieszkań do rozdysponowania wynosi 60.

Po oficjalne już zamkniętym naborze, wnioski kompletne, te które spełniają wymogi formalne, podlegać będą ocenie punktowej. Liczba punktów będzie kluczowa. To ona decydować będzie o kolejności umieszczenia wnioskodawcy na liście w danym naborze, a docelowo o ewentualnym zawarciu umowy podnajmu.

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy podnajmu, odrębnie dla każdego naboru, ogłoszona będzie na stronie Spółki tbs.goleniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki Goleniowskie TBS.

Umowy podnajmu zostaną zawarte z osobami, które uzyskały najwyższą pozycję na liście w danym naborze.

O miejscu umieszczenia na liście zdecyduje liczba uzyskanych punktów. W momencie gdy liczba punktów będzie sobie równa, o miejscu na liście zdecyduje data złożenia wniosku.

W przypadku zbieżności daty złożenia wniosku, decyduje wysokość dochodu przy założeniu, że dochód niższy ma pierwszeństwo.

Osoby zakwalifikowane w danym naborze, z którymi nie zostały zawarte umowy podnajmu umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista rezerwowa, ze wszystkich naborów, jest wspólna.
Zawarcie umowy podnajmu będzie związane z obowiązkiem uiszczenia przed podpisaniem umowy kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości 12 krotności czynszu najmu obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo odwołania lub unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny, bądź zmiany treści ogłoszenia o naborze jak również do zamknięcia naboru bez rozstrzygnięcia.

(red.)

Halina Lipińska list otwarty Komisji Mieszkaniowej do Burmistrza

Dodaj komentarz