IM.0004.1.2023.AS

Goleniów, 3 listopada 2023 r.

Burmistrz Gminy Goleniów

Halina Lipińska Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Szanowna Pani,

Odnosząc się do kwestii poruszanych w liście otwartym z dnia 30 października 2023 r. pragnę poinformować, że Rada Miejska w Goleniowie na sesji 24 maja 2023 r. przegłosowała uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów. (Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr LXI/709/23 weszła w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, ogłoszenie nastąpiło – 7 czerwca 2023 r.)

Przyjęta Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Goleniów. W sposób transparentny określa tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lub podnajem lokali na czas nieoznaczony, czy wniosków o najem socjalny lokali. Zapisy Uchwały regulują również aspekt społecznej kontroli nad realizacją Uchwały poprzez specjalnie do tego powołaną Społeczną Komisję Mieszkaniową. Zadania Komisji zostały wyraźnie wskazane w § 56 ust. 4 rzeczonej Uchwały jako kontrola prowadzonych postępowań o najem lokali mieszkalnych, w szczególności poprzez:

1) ocenę, czy w całym procesie danego naboru zostały zachowane wszystkie przewidziane uchwałą procedury;

2) kontrolę liczby wniosków złożonych w danym naborze, w tym liczby wniosków rozpatrzonych jako spełniające warunki oraz wniosków nie rozpatrzonych lub odrzuconych;

3) kontrolę dokonanej oceny punktowej rozpatrywanych wniosków, w tym prawidłowość obliczenia sumy punktów dla danego wniosku;

4) kontrolę prawidłowości prowadzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego;

5) ocenę kompletności wniosków rozpatrzonych jako spełniające warunki;

6) wydawanie opinii oraz weryfikacji wniosków, szczególnie w przypadku składanych zastrzeżeń do projektów list.

Zgodnie z zapisami Uchwały członkiem Komisji nie może być radny Gminy oraz osoby zajmujące się oceną składanych wniosków.

Wszelkie sprawy związane z najmem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów, w tym tryb rozpatrywania wniosków, zostały przekazane 13 października 2023 r. spółce Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka w ramach powierzonych zadań realizuje cały proces związany z przygotowaniem i kwalifikacją osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lub podnajmu lokali.

Obecnie, tj. w okresie od 23.10.2023 r. do 3.11.2023 r. prowadzone są nabory na podnajem 60 lokali mieszkalnych przy ul. Wytwórczej w Goleniowie, które będą w dyspozycji Gminy Goleniów, z przeznaczeniem do zawierania umów podnajmu z osobami uprawnionymi, które zostały wyłonione zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie.

W żaden sposób rola kontroli społecznej nad realizacją Uchwały nie została ograniczona, a wręcz przeciwnie obecnie została podniesiona do rangi opiniodawczej, kontrolującej i weryfikującej proces rozpatrywania i oceniania, szczególnie w przypadkach składanych zastrzeżeń do projektów list.

Po zakończeniu obecnego procesu naborów na podnajem 60 lokali mieszkalnych i dokonanej weryfikacji wniosków przez spółkę Goleniowskie TBS, zostaną przygotowane i przekazane Burmistrzowi projekty list z wykazem osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy na dany lokal. Komisja na wniosek Burmistrza bądź wg własnego uznania może wnosić o udzielenie informacji o przeprowadzonych naborach, udostępnienie wybranych wniosków, celem weryfikacji dokonanej oceny punktowej i tym samym prawidłowości umieszczenia wnioskodawcy na liście danego naboru. Komisja dokonując oceny może formułować wnioski oraz proponować rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom. Przypominam również, że zgodnie z zapisami Uchwały 1X1/709/23 do czasu powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy kompetencje wykonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana na podstawie dotychczasowych przepisów.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Tomasz Banach

Zastępca Burmistrza

 

 

Do wiadomości:

Rada Miejska w Goleniowie

Portal Goleniow.net

 

 

 

 

Wcześniejszy artykuł w tej sprawie

 

Halina Lipińska list otwarty Komisji Mieszkaniowej do Burmistrza

 

 

 

Dodaj komentarz