Dziś odbywa się najważniejsza sesja w roku – Sesja Absolutoryjna. Radni, podczas sesji, zagłosowali między innymi nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi.

Absolutorium  jest instytucją służącą Radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

11 głosów za, 0 przeciw, 8 wstrzymujący się, przy dwóch radnych nieobecnych, tak rozłożyły się głosy na tablicy zatytułowanej Projekt Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2022.

Oznacza to, iż burmistrz zdaniem rady budżet wykonał.

Burmistrz Krupowicz bez wotum zaufania

(red.)

Dodaj komentarz