Pani radna Danuta Faryniarz poprosiła o udostępnienie kopii oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu panią Ewę Radanowicz. Odpowiedzi udzielił sam burmistrz, tak przynajmniej wynika ze znaku pisma. Co tam burmistrz odpisał radnej?

Pani Ewa Radanowicz złożyła oświadczenie, jednak informacja ta nie ma charakteru jawnego i z uwagi na powyższe nie zostanie udostępniona. – Burmistrz Robert Krupowicz

Jak powyższa odpowiedź ma się do zapisów Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wydanego zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Gminy Goleniów?

§ 8
4. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami lub mogłyby wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. W celu umożliwienia kontroli przestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z określeniem jej charakteru. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy.
6. Pracownik obowiązany jest również składać odrębne oświadczenie w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy w terminie 30 dni od daty zatrudnienia, podjęcia działalności lub zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
8. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego jest nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110-113 Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio.
9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

W tym miejscu warto panu burmistrzowi przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w ramach wykonywanego mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób (a w tym wypadku nie narusza), do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej (np. tajemnicy przedsiębiorstwa, lekarskiej czy też informacji z klauzulą tajności).
Dodać należy, że ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera też delegacji do tworzenia przez radę gminy, ani wójta, procedury określającej sposób realizacji uprawnień radnego. 

Z danych dostępnych w internecie, których udostępnić radnej nie chce burmistrz (ciekawe dlaczego?) dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w UGiM w Goleniowie zakwalifikowała swoją działalność gospodarczą jako Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
Sekcja ta obejmuje: – szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego, – edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną, – edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego), – szkoły wojskowe i akademie wojskowe, – szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania, – pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, – pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp., – działalność usługową wspomagającą edukację.

Wybrane zadania z zakresu czynności dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu:
– realizacja i koordynowanie oświatowych programów, grantów, konkursów tematycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
– organizacja spotkań, narad i uroczystości wynikających z potrzeb środowiska oświaty, kultury i sportu oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Administracji i Spraw Społecznych,
– opracowywanie wniosków do projektów strategicznych rozwoju Gminy oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
– realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminie oraz zadań przyjętych przez Gminę z zakresu administracji publicznej na podstawie porozumienia z jej organami
– udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków leżących w kompetencjach wydziału.

A burmistrz zarządził – pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami lub mogłyby wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Jak widać na powyższym przykładzie oraz przykładzie ujawnienia danych objętych Tajemnicą Skarbową , “nasz”  burmistrz tworzy w Państwie Polskim prawo alternatywne najwidoczniej wygodne dla Niego. Utajnia co powinno być jawne, a upublicznia to co powinno być utajnione. Alternatywne prawo działa.

A tymczasem już 22 marca o godzinie 10 w sali nr 20 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie odbędzie się kolejna rozprawa, która została wyznaczona przez Sąd w Goleniowie . W czasie wcześniejszych rozpraw Prokurator wskazał, iż burmistrz  przekroczył swoje uprawnienia i wykorzystał stanowisko do tego, aby prześledzić zaległości radnych. Jak się później okazało, celem publicznego upokorzenia dłużników w tym wypadku radnych opozycji.

Jak długo będzie działać takie alternatywne “prawo” w wykonaniu burmistrza, w tym wypadku zależne jest od Niezawisłego Sądu, oraz oceny czy było takie działanie zgodne, czy też nie z obowiązującym prawem.

 

(red.)

 

 

Czytaj również

Radna Faryniarz – Wniosek do Burmistrza

Dodaj komentarz