Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję na dzień 28 września  2022 r. (środa) na godz. 10.00 LII sesję Rady Miejskiej w Goleniowie. Sesja odbędzie się w sali nr 124 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
 6. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lipca 2022 r.
 12. Interpelacje radnych i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 15. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Podwyżki w urzędzie nawet o1500 zł

(red.)

Dodaj komentarz