Oświadczenia majątkowe to informacja o stanie majątku, która składana co roku ma przeciwdziałać korupcji.

W oświadczeniu majątkowym należy wpisać cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość.

Na mocy ustawy antykorupcyjnej oświadczenia majątkowe muszą składać nie tylko pracownicy jednostki terytorialnej wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, lecz przede wszystkim pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska KIEROWNICZE.

Oświadczenia majątkowe mają składać także inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

Osoby pełniące funkcje publiczne wymienieni są w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Wg wskazanej wyżej ustawy osobą pełniącą funkcje publiczne jest m.in. audytor wewnętrzny i członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Ustawa antykorupcyjna w art.14 wskazuje:
– Kto, będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 10 ust. 1, podaje w nim nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
– W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie próżno szukać aktualnych oświadczeń majątkowych wszystkich dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Gminy i Miasta Goleniowie.

Czyżby część dyrektorów wydziałów urzędu gminy w Goleniowie miało immunitet od stosowania się do Polskiego Prawa?

(red.)

 

Cytowane źródła
a) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971060679/U/D19970679Lj.pdf
b) https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ujawnianie-informacji-o-dokumentach-organow-bezpieczenstwa-panstwa-z-17314502

 

Tu powinny się znaleźć oświadczenia majątkowe https://bip.goleniow.pl/strony/26975.dhtml wszystkich dyrektorów.

 

Inny ciekawy artykuł

 

A teraz pytanie do pani rzecznik Szczerby

 

Dodaj komentarz