Goleniów jeszcze nie otrzymał dofinansowania

Szumnie zapowiadane unijne wsparcie dla samorządów, które przyjęły do siebie uchodźców jeszcze nie dotarło. Jak informuje nas Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;

W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i kryzysem humanitarnym tym wywołanym, Województwo zachodniopomorskie podjęło szereg interwencji i działań mających na celu udzielenie pomocy uchodźczyniom  i uchodźcom z terenu Ukrainy. Jedną z nich jest podjęcie decyzji o wygospodarowaniu środków, w ramach oszczędności  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości blisko 18 mln zł na wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu po 24 lutego.

Nabór, w trybie pozakonkursowym, ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. O dotacje będą mogły wnioskować  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub jak w Koszalinie Centrum Usług Społecznych. Zgodnie z szacunkami wsparciem zostanie objętych 2769 osób.

Planowany katalog wydatków możliwych do sfinansowania w tym naborze będzie dość szeroki. Z tych środków będzie można m.in. pokryć koszty zakupu środków czystości i higieny osobistej, odzieży i posiłków, a także wyposażenia niezbędnego do zamieszkania, a także zapewnić pomoc prawną, psychologiczną lub psychoterapię. Placówki  z przyznanych dotacji będą mogły zatrudnić także osoby posługującej się językiem ukraińskim oraz asystentów integracyjnych itp.

Dla określenia maksymalnych kwot projektów przyjęto algorytm opierający się na szacowanych potrzebach w stosunku do dostępnych jeszcze środków w ramach RPO WZ (Oś VII Włączenie społeczne). W przypadku Powiatu Goleniowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy w Goleniowe wsparcie będzie udzielone 150 osobom a wartość projektu wyniesie 993 750,00 zł

Termin ogłoszenia naboru uzależniony jest od decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmiany w Programie i wprowadzenie nowego wsparcia. W związku z tym, jeszcze żaden samorząd ani ośrodek, w tym PCPR w Goleniowe, nie otrzymał dofinansowania na ten cel.

Szpital otwarty dla odwiedzających

(red.)

Dodaj komentarz