1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIII  sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 22 grudnia 2021 r.
 4. Informacja dotycząca potrzeb inwestycyjnych na terenach Gminy Goleniów w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty.
 10.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2022 rok.
 14. Interpelacje radnych i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 17. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Poprzednia sesja RM

XLIII Sesja Rady Miejskiej – 22 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz