Wystąpienie pokontrolne wskazało liczne nieprawidłowości w kolejnej szkole w Gminie Goleniów.

Szkołą Podstawowa w Lubczynie została skontrolowana, a z ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 3.11. 2023r. jednoznacznie wynika, że w zakresie objętym kontrolą wykazano liczne nieprawidłowości i uchybienia naruszając tym samym przepisy prawa.

1. Błędnie określono formę przyznawania dodatków funkcyjnych czym naruszono przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących
Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Goleniów zawartym w dniu 2 marca 1998r. w Goleniowie (ze zmianami)

2. Stwierdzano brak poświadczeń pracowników z zapoznaniem się z obowiązującym w Szkole Regulaminem Pracy Szkoły co jest niezgodne z 53 pkt2e rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r. Poz.2369) oraz art. 104 § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy ((Dz.U. z 2023.poz. 1465).

3. Błędnie przyznano dodatki specjalne co stanowi naruszenie art. 11 Ponadzakladowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Goleniów zawartym w dniu 2 marca 1998r. w Goleniowie (ze zmianami)

4. wysokość wypłaconej w 2022 roku nagrody dyrektora” dla nauczycieli była nieprawidłowa, co jest sprzeczne z 5 3 ust 4 Uchwały Nr XIX/241/20 Rady Miejskiej
w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

5. Przekroczono fundusz nagród dla nauczycieli o 1 196,98 zl, który szkoła tworzy corocznie w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników co jest niewłaściwe regulaminem nagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Nagroda dyrektora szkoły Szkoły im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Lubczynie przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 września 2015r.

6. Fundusz nagród dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników również został przekroczony
o 183,98zł co jest niezgodne z brzmieniem art 10 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nic Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach
i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Goleniów zawartym w dniu 2 marca 1998r w Goleniowie (ze zmianami).

W celu usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w protokole kontroli i wskazanych niniejszym piśmie pokontrolnym, niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu:

  1. Prawidłowe sporządzanie dokumentów
  2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
  3. Prowadzenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  4. Uzupełnienie brakujących poświadczeń pracowników z zapoznaniem się z obowiązującymi w Szkole Regulaminem Pracy Szkoły zgodne z §3 pkt2e rozporządzenia
    Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r. Poz.2369).
  5. Dokładne weryfikowanie naliczanych ,,nagród dyrektora” dla nauczycieli zgodnie § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIX/241/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
  6. Przestrzeganie odpowiedniej wysokości funduszu nagród zarówno dla nauczycieli zgodnie z regulaminem nagradzania pracowników pedagogicznych.

W powyżej przytoczonych zaleceniach kontrolujący zapomniał wspomnieć o jednym! O zwrocie wspomnianych środków!

Szkoła w Mostach skontrolowana – są błędy i rozbieżności

Dodaj komentarz