XLIII Sesja Rady Miejskiej – 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,  poz. 1834) zwołuję na dzień 22 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 10.00 XLIII sesję Rady Miejskiej w Goleniowie. Sesja odbędzie się w sali nr 124 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1.

 

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 września 2021 r.; XLI sesji Rady Miejskiej  w Goleniowie odbytej w dniu 24 listopada 2021 r. oraz XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 08 grudnia 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy „Masztowa” w miejscowości Lubczyna.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 8. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
 11. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2022:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;
 3. odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez
  1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;
 6. dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;
 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021 – 2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Goleniowie na 2022 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2021 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi grupy radnych Rady Miejskiej  w Goleniowie z dnia 14 września 2021 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie wezwania mieszkańca do sprecyzowania żądań zwartych w “piśmie z dnia 21 października 2021 r.”.
 7. Interpelacje radnych i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 10. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Poprzednia sesja

XLI Sesja Rady Miejskiej – 24.11.2021 r. Na żywo

Dodaj komentarz