Jaki Pan taki kram. Czyli burmistrz odpowiada.

Pracownik Urzędu Gminy i Miasta Goleniów ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej.

Pracownik Urzędu Gminy i Miasta Goleniów pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Goleniów i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej.

Czy kontrolowana jest kultura wypowiedzi osób pracujących w Gminie, gdyż otrzymał on od mieszkanki Gminy Goleniów link do strony, na której Inspektor ds. komunikacji społecznej Cezary Martyniuk zamieścił następujący komentarz: „Walnij łbem w ścianę, zanim znowu coś napiszesz” – pytał dopytywał się radny Robert Kuszyński.

Przypominamy, że Cezary Martyniuk jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym jako inspektor ds. komunikacji społecznej.

Z odpowiedzi udzielonej przez burmistrza wynika, że “Wydział Propagandy” w Urzędzie rozrasta się, tym samym staje się co raz droższy w utrzymaniu.

Jednocześnie szuka się oszczędności w oświacie poprzez likwidacje przedszkolnych kuchni. W sumie takie posunięcie nie powinno dziwić. Burmistrz ze skarbnikiem mają wprawę w w przesuwaniu funduszy z miejsca na miejsce. Trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać.

W dalszej części odpowiedzi Burmistrz przypomina, że w Urzędzie obowiązuje Kodeks etyki pracownika samorządowego wprowadzony zarządzeniem nr 5/2013 z dnia 13.03.2013 r. lecz on sam nie ma wpływu na to, w jaki sposób jego podwładny formułuje swoje wypowiedzi jako osoba prywatna.
To prawda. Pan burmistrz ma jednak wpływ na to kogo zatrudnia, ponieważ ma pełną swobodę w dobieraniu sobie współpracowników. Jest jednak małe ale … otóż pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym m.in. ma się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

Zdaniem J. Jagielskiego „nieposzlakowana opinia w życiu prywatnym to możność przypisania osobie takich cech, jak m.in. uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność za czyny i słowa, otwartość w stosunku do innych ludzi, skromność i umiarkowanie w życiu codziennym, umiejętności godnego zachowania się w różnych sytuacjach, spolegliwość, uczciwość w życiu prywatnym i rodzinnym.” (J.Jagielski, K.Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010, pkt 6)

Nie każdy chyba wie, że utrata przez pracownika samorządowego nieposzlakowanej opinii ma skutkować wypowiedzeniem stosunku pracy.

Nie wszyscy chyba wiedzą, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Nie wszyscy chyba wiedzą, że do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
A.) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
B.) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.

Godne zachowanie, to dbałość o dobro zakładu pracy, które powinno się wyrażać w przestrzeganiu obowiązującego prawa, respektowaniu nakazów i zakazów pracodawcy oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i dobrych obyczajów.

W załączeniu:
1. odpowiedź burmistrza z załącznikami

2. zarządzenie nr 5/2013

Ustawa o pracownikach samorządowych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082231458/U/D20081458Lj.pdf

 

 

(red.)

Dodaj komentarz