Śmieci -czyli jak mieszkańcy płacą za nie swoje.

Chyba wszyscy wiedzą, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zbiera odpady komunalne nie tylko w macierzystej Gminie ale i w Gminach ościennych.
Pozwoliliśmy sobie zestawić dwie umowy jakie PGK podpisało z dwiema rożnymi gminami.

Pierwsza z omawianych umów została zawarta na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica”. Umowę zawierał burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przy kontrasygnacie skarbnika.

Druga z umów została zawarta na “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i Gminy Goleniów”. Umowę zawierał zastępca burmistrza Gminy. O skarbniku w treści umowy się nie wspomina.

Umowa zawarta z Gminą Stepnica wskazuje, że Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Stepnica i PSZOK wynosi 552 206,90 zł brutto.
W tym za 1 Mg (czyli za 1 tonę):

1. 711,00 zł za wywóz odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszanych) + zagospodarowanie 473,04 zł
2. 263,00 zł za wywóz odpadów wielkogabarytowych + zagospodarowanie 713,88 zł
3. 913,00 zł za wywóz sprzętu RTV i AGD + 0 zł za zagospodarowanie
4. 740,00 zł za wywóz odpadów komunalnych selektywnych (tworzywa sztuczne)
5. 1 061,00 zł za wywóz odpadów komunalnych selektywnych (papier),
6. 408,00 zł za wywóz odpadów komunalnych selektywnych (szkło),
7. 1 070,00 zł za wywóz odpadów komunalnych selektywnych (bio),
8. 998,00 zł za wywóz odpadów segregowanych papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło,
9. 578,00 zł za wywóz odpadów wielkogabarytowych + 73,88 zł za zagospodarowanie z PSZOK,
10. 832,00 zł za wywóz odpadów komunalnych sprzęt RTV i AGD + 0 zł za zagospodarowanie z PSZOK,
11. 490,00 zł za wywóz odpadów komunalnych niebezpiecznych, przeterminowane leki i chemikalia, odpady z gospodarstw domowych powstałe podczas iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły i strzykawki), zużyte baterie + 600,00 zł za zagospodarowanie z PSZOK,
12. 538,00 zł za wywóz odpadów w postaci opon + 833,76 zł za zagospodarowanie z PSZOK,
13. 435,00 zł za wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych + 540,00 zł za zagospodarowanie z PSZOK,
14. 1 070,00 zł za wywóz odpadów komunalnych zielonych + 226,80 zł za zagospodarowanie z PSZOK.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą dla nieruchomości Gminy Stepnica wynosi 26 126,70 zł brutto.
W tym:
1. 6,50 zł za wywóz odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne) za 1 szt. worka poj. 120 litrów,
2. 6,50 zł za wywóz odpadów komunalnych (papier) za 1 szt. worka poj. 120 litrów,
3. 6,50 zł za wywóz odpadów komunalnych (szkło) za 1 szt. worka poj. 120 litrów,
4. 6,20 zł za wywóz odpadów komunalnych (bio) za 1 szt. worka poj. 120 litrów oraz 4,00 zł za zagospodarowanie,
5. 7,20 zł za wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) za 1 szt. pojemnika o poj. 120 l oraz 9,00 zł za zagospodarowanie,
6. 14,40 zł zł za wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) za 1 szt. pojemnika o poj. 240 l oraz 18,00 zł za zagospodarowanie,
7. 50.00 zł za wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) za 1 szt. pojemnika o poj. 1100 l oraz 70,00 zł za zagospodarowanie,
8. 415,00 zł za wywóz odpadów komunalnych (zmieszanych) za 1 szt. pojemnika KP7 oraz 446,00 zł za zagospodarowanie,
9. 227 za wywóz odpadów (tworzywa sztuczne) za 1 szt pojemnika typu Bombka,
10. 184,00 zł za wywóz odpadów komunalnych (szkło) za 1 szt. pojemnika Bombka.

Gmina Goleniów podpisując umowę z własną spółką komunalną, przyjęła odmienny sposób ustalenia stawki opłaty za 1 Mg odpadów komunalnych.

Stawki za 1 Mg (1 tonę) za miesiąc za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów.
Brak podziału na kwotę za odbiór i na kwotę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

1. 834,95 zł + VAT – brutto 1026,99 zł za odpady zmieszane
2. 1266,12 zł +VAT – brutto 1557,33 zł za papier
3. 734,86 zł + VAT – brutto 903,88 zł za szkło
4. 1315,00 zł + VAT – brutto 1617,45 zł za tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
5. 1208,42 zł + VAT – brutto 1486,36 zł za bioodpady
6. 982,41 zł + VAT – brutto 1208,36 zł za meble i inne odpady wielkogabarytowe

Stawki za zagospodarowanie 1 Mg (1 tony) odpadów z PSZOK za okres jednego miesiąca, powiększone o należny podatek VAT:
1. 46,30 zł + VAT – brutto 56,95 zł za papier
2. 125,28 zł + VAT – brutto 154,09 zł za metale
3. 46,30 zł + VAT – brutto 56,95 zł za szkło
4. 125,28 zł + VAT – brutto 154,09 zł za odpady opakowaniowe wielomateriałowe
5. 725,97 zl + VAT – brutto 892,94 zł za bioodpady
6. 763,89 zł + VAT – brutto 939,58 zł za meble i inne odpady wielkogabarytowe
7. 2546,30 zł + VAT – brutto 3131,95 zł za przeterminowane leki i chemikalia
8. 46,30 zł + VAT – brutto 56,95 zł za zużyte baterie i akumulatory
9. 46,30 zł + VAT – brutto 56,95 zł za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
10. 268,89 zł + VAT – brutto 330,73 zł za odpady budowlane i rozbiórkowe
11. 611,11 zł + VAT – brutto 751,67 zł za zużyte opony
12. 4 384,72 zł + VAT – brutto 5393,2 zł za odpady niebezpieczne
13. 18 791,67 zł (nie to nie pomyłka) + VAT – brutto 23 113,75 zł za odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Maksymalna stawka nominalna zobowiązania za powyższą usługę to:
– w roku 2020 – 2 833 990,31 zł brutto
– w roku 2021 – 9 469 193,77 zł brutto

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Goleniów stawki wskazane w umowie są identyczne jak stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów.

Maksymalna stawka nominalna zobowiązania za powyższą usługę to:
– w roku 2020 – 266 009,09 zł brutto
– w roku 2021 – 385 441,48 zł brutto

W niektórych przypadkach różnica w stawkach jest porażająca, na niekorzyść mieszkańców Gminy do której należy komunalna spółka.

W umowie z Gminą Stepnica zapisano, że Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy następować będzie miesięcznie z dołu, na podstawie sumy iloczynu ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie oraz ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w Mg, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów do RIPOK i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Na fakturze konieczne jest rozpisanie odrębnie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje.

W umowie z Gminą Goleniów zapisano, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do dnia 15 następnego miesiąca faktury wraz z załącznikami:
a.) dla zakresu opisanego w paragrafie 1 ust. 1 pkt 1.1. (czyli za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Goleniów i PSZOK) : kopiami dokumentów przekazania odpadów do wskazanych instalacji wygenerowanych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) za miesiąc poprzedni.
Przy takim zapisie mieszkańcy mogą i mają być obciążani (ponownie pod obrady Rady wchodzi projekt podwyżki za odpady) za wszystkie odpady komunalne wytwarzane przez każdego właściciela, każdej nieruchomości (zamieszkałej, niezamieszkałej, mieszanej)znajdującej się na trenie Gminy Goleniów, która jest obsługiwany przez PGK.

W zgoła odmienny sposób Gmina zabezpieczyła swoje interesy:
b.) dla zakresu opisanego w paragrafie 1 ust. 1 pkt.1.2 : faktury dla poszczególnych użytkowników nieruchomości wskazanych w załączniku nr 3.1. do niniejszej umowy z wyszczególnieniem należności za poszczególne punkty odbioru, wraz z z zestawieniem o ilości pojemników/worków poszczególnych wielkości i frakcji, ilości odbioru za miesiąc poprzedni.

Ciekawe, jak by wyglądała kalkulacja kwoty należnej, płatnej przez mieszkańca, gdyby zastosowano powyższy sposób rozliczania odpadów?

 

Umowa dla zainteresowanych do wglądu

(red.)

Dodaj komentarz