Historia jednego wniosku, czyli jak mieć radnego w głębokim poważaniu.

Pierwszy raz w historii Gminy Goleniów zdarzyło się, że nie uchwalono budżetu na kolejny rok. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2020 dziesięciu radnych było za przyjęciem projektu budżetu, dziesięciu było przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Projekt budżetu został przygotowany przez Burmistrza Gminy Goleniów, w ustawowym terminie przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej i uzyskał jej pozytywną opinię. W połowie listopada został przekazany do Biura Rady Miejskiej i od tej chwili dysponentem projektu zostali radni. Mogli go zaakceptować, ale mogli też wprowadzić do niego dowolne zmiany. Radni nie złożyli jednak żadnego wniosku w sprawie modyfikacji projektu budżetu, ograniczyli się do wyrażenia negatywnej o nim opinii. … ” – fragment wpisu dokonany na stronie FB przez nieznaną osobę prowadzącą profil Gminy Goleniów. – LINK

Radny Krzysztof Zajko od co najmniej trzech lat próbuje wydobyć od burmistrza Gminy Goleniów informację na temat ilości wniosków do budżetu.

Pierwszą próbę radny K. Zajko podjął 29.11.2017 r. na posiedzeniu XXXVI sesji RM – “Prosiłbym o wykaz wniosków jakie wpłynęły do projektu budżetu na rok 2018 i które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu. O taki wykaz bym prosił”.

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź burmistrza.

Nie doczekawszy się materiału, który burmistrz obiecał przecież przekazać niezrażony radny K. Zajko dnia 20.12.2017 r. na posiedzeniu XXXVII sesji RM ponawia swoje żądanie – “Ponowię swoją interpelację z poprzedniej sesji, co prawda jest już musztarda po obiedzie, ale chciałbym ten materiał uzyskać. Proszę o wykaz wniosków jakie wpłynęły do projektu budżetu na rok 2018 i które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu, z podaniem kwot”.

31.01.2018 r. na XXXVIII posiedzeniu sesji RM radny K. Zajko przypomina burmistrzowi – “Po raz trzeci składam tą samą interpelację. Interpelację złożyłem w listopadzie z prośbą o wykaz wniosków jakie wpłynęły do projektu budżetu na rok 2018 i które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu, z podaniem kwoty, kto był wnioskodawcą, ile przyznano środków. Dostałem częściową odpowiedź. Cytuję: „W odpowiedzi na interpelację informuję, że wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone uwzględnione są w załącznikach 19 i 20 do budżetu. Zadania i zakupy inwestycyjne zostały opisane jako kontynuowane lub w przypadku nowych dodano krótki opis oraz informację kto był wnioskodawcą.”. Informuję, że w tych załącznikach 19 i 20 budżetu nie ma takiej informacji. Dlatego proszę o tą zbiorczą informację i uzupełnienie listy wniosków, które nie uzyskały akceptacji”.

28.02.2018 r. na posiedzeniu XL sesji RM radny K. Zajko po raz czwarty podejmuje próbę pozyskania obiecanej przez burmistrza listy – ” Z przykrością stwierdzam, że po raz czwarty składam tą samą interpelację. Składałem ją wcześniej w listopadzie, w grudniu, w styczniu i do dnia dzisiejszego, nie wiem, jaką ogromną trudność to sprawia, aby uzyskać informację dotyczącą wykazu wniosków jakie wpłynęły do projektu budżetu na rok 2018 i które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu z podaniem kwoty, kto był wnioskodawcą. W odpowiedzi, którą otrzymałem napisał Pan Burmistrz, że: „Lista wniosków, które nie uzyskały akceptacji zostanie przygotowana”. Od listopada nie ma tej listy, dlatego proszę o tą zbiorczą informację i uzupełnienie listy wniosków, które nie uzyskały akceptacji”.
Burmistrz, jak łatwo się domyśleć, zignorował interpelację radnego. Radny niestety nie wykorzystał przysługujących mu praw i nie złożył skargi na działania burmistrza np. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Minęły prawie dwa lata i radny K. Zajko dnia 16.12.2020r. na XXVI sesji RM ponownie podejmuje próbę uzyskania informacji, na którą nota bene powołuje się w swych wypowiedziach obecnie pełniący obowiązki burmistrza wiceburmistrz Henryk Zajko – “Proszę o wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu w roku 2020 na rok 2021, jakie wnioski zostały złożone przez mieszkańców, organizacje”.

Odpowiedź burmistrza niestety nie napawa optymizmem.

(red.)

Dodaj komentarz