Lenin, Marks i Engels w Goleniowie wiecznie żywy. Czyli list “pracowników” PGK

Rada Miejska w Goleniowie nie zaakceptowała projektu budżetu Gminy na 2021 r.
Po słowach jakie wypowiedział na sesji pełniący obowiązki burmistrza Henryk Zajko oraz w wywiadzie jaki udzielił Gazecie Goleniowskiej, można było spodziewać się dalszych działań, które będą miały za zadanie “zmusić” radnych tzw. opozycyjnych do zmiany decyzji i poparcia bez zbędnych uwag projektu budżetu. Przecież brak akceptacji projektu budżetu przez Radę spowoduje brak finansowania wszystkich i wszystkiego – od organizacji pozarządowych poczynając, przez kluby sportowe, transport zbiorowy, gospodarkę komunalną na kulturze kończąc.

Nie trzeba było długo czekać. Mamy pierwszy list od pracowników PGK zaniepokojonych (?) zaistniałą sytuacją, którego adresatem jest Rada Miejska w Goleniowie.

Treść listu, który wpłynął 23 grudnia do Urzędu Gminy w Goleniowie

Czy diabeł jest taki straszny jak go przedstawia i radnym i społeczeństwu wieloletni samorządowiec Henryk Zajko? Czy stosowanie retoryki pierwszych sekretarzy rodem z czasów PRL może się sprawdzić w cyfrowym społeczeństwie żyjącym w demokratycznym państwie?

Oto fakty, które powinny wiele wyjaśnić m.in. pracownikom PGK.

Opracowany i przedłożony radnym projekt budżetu powinien zostać uchwalony, co do zasady, do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy ale ustawodawca pozwolił warunkowo ten termin przedłużyć do 31 marca 2021 r.
Jeżeli termin nie zostanie zachowany budżet Gminy Goleniów zostanie ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Izba formułuje budżet jednostki samorządu terytorialnego jedynie w zakresie ZADAŃ WŁASNYCH oraz ZADAŃ ZLECONYCH i ma charakter tymczasowy. Do czasu uchwalenia budżetu finanse Gminy są bezpieczne. Skarbnik działa na podstawie planu.

Przypomnijmy, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

List w imieniu pracowników PGK odręcznie podpisało dwadzieścia osób, w związku z tym dokonaliśmy animizacji ich faksymiliów.

(red.)

P.S.

Skądinąd nam wiadomo, że podobny list próbowano nadpisać do Radnych w imieniu pracowników OPS po tym jak wyszło na jaw, że Dyrektor tejże instytucji zatrudnia pracowników na tzw. umowach śmieciowych. Z podobnymi działaniami władz Gminy Goleniów na przestrzeni lat spotkaliśmy się już kilkukrotnie. Nic nowego . Niestety.

Dodaj komentarz