Czytając fora społecznościowe można wysnuć wniosek, że mieszkańcy Naszej Gminy niewiele wiedzą o systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i o zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.u.c.p.). I nie muszą wiedzieć. Po to mamy “odpowiednich” ludzi, na “odpowiednich” stanowiskach, z “odpowiednią” wiedzą aby zwykły Kowalski nie musiał sobie tym głowy zaprzątać.
Jednak kiedy przyszło do debatowania nad drastyczną podwyżką opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci “zwykły Kowalski” zaczyna zadawać pytania.

Jak internauci komentują propozycję podwyżki opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych do 31 zł od osoby za segregowane i 62 zł od osoby w sytuacji kiedy odbiorca stwierdzi, że źle przeprowadzasz segregację?
W cytowanych wpisach zachowano pisownię oryginalną.

” Za tyle kasy mam jeszcze się zastanawiać nad każdym śmieciem w który kolor kosza wrzucić? …. może przestańmy segregować w ramach buntu ? … a może WSZYSCY pójdźmy z workami pod „ratusz” ? Czy tak to wszyscy przyjmiemy ? Pomysły ? …. żenada”

” Może trzeba było się skrzyknąć i iść na sesje zaprotestować i spojrzeć tym radnym co głosują za w oczy….!?”

” Na ulicy Piaskowej 32 jeszcze nie ma pojemników do segregowania śmieci a podobno obowiązek tejże jest od 1 czerwca. Pytam co odpowiedzialne służby robią? Coś w systemie śmieciowym nie gra i trzeba się z tym problemem zmierzyć.”

” Mój sąsiad nie ma śmietnika, nie ma umowy a śmieci gdzieś wynosi no i oczywiście nic nie płaci. Mam pytanie ? I co z takimi osobami ?”

” Czy już wiadomo ile Gmina otrzymała za śmieci segregowane-surowce wtórne, w ubiegłym roku?Jak pytałam ostatnio, to napisali, że jeszcze liczą. Mam segregować śmieci i dostarczać Gminie surowce wtórne, czyli czysty zysk i za to płacić 31 zł od osoby? W takim razie proszę wybrać takiego odbiorcę odpadów, który będzie płacił za surowce wtórne a nie tylko nakładał kolejne koszty za ich odbiór.”

Z informacji zawartych w “Sprawozdaniu Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za rok 2019 ” wynika, że od 31.10.2019 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych wynosiła 553,16 zł netto za 1 Mg. Brak jest jednak informacji na temat wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych.

Przychody z działalności Spółki w roku 2019 wyniosły 15 733 171,69 zł, gdzie w 2018 r. była to kwota 14 454 524,35 zł zaś koszty działalności operacyjnej w 2019 r. zamknęły się kwotą 15 392 814,22 zł. W 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 13 460 074,73 zł.

Niemiłym zaskoczeniem jest, że koszty usług obcych wzrosły z 4 921 255,96 zł w 2018 r. do 6 586 140,98 zł w roku 2019.
LINKI do sprawozdań PGK
– bezpośredni za rok 2018
– za rok 2019

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df. Tu w rubryce “Podaj KRS wpisujemy nr

Wyjaśnijmy sobie niektóre zawiłości zapisów tzw. ustawy śmieciowej. Słowem klucz naprzemiennie są słowa “MIESZKANIEC”, “NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA”, “GOSPODARSTWO DOMOWE”, “WŁAŚCICIEL”.
Do czego tak właściwie ustawa o zachowaniu czystości i porządku zobowiązuje Gminę? Na to pytanie odpowiada Art.6c.1 – ” Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od WŁAŚCICIELI nieruchomości, na których ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. Zorganizowanie przez Gminę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. sklepów, biur, punktów usługowych, targowisk, urzędów, koszy ulicznych, szkół, przedszkoli, aptek itd. zależy od woli Rady. W naszym wypadku Rada, jako organ kolegialny przychyliła się do decyzji burmistrza o wyłączeniu od 01 czerwca br. terenów niezamieszkałych z systemu odbioru odpadów komunalnych.

W jakim celu Gmina tworzy PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
Gmina ma zapewnić łatwy dostęp dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW gminy do miejsca przyjmującego co najmniej odpady komunalne, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w GOSPODARSTWACH DOMOWYCH w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży ( Art.3.2.6) u.u.c.p.). Niestety ustawa nie definiuje pojęcia słowa “mieszkaniec”. Najprościej przyjąć, że mieszkańcem danej Gminy jest osoba fizyczna przebywająca pod danym adresem z zamiarem pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego co najmniej 30 dni.
Przy wyjaśnieniu sobie kim jest “mieszkaniec” wiemy, że PSZOK to punkt do odbioru odpadów stworzony przez Gminę z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców.

Co ciekawe Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez PSZOK, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie odpadów z miejsc ich wytwarzania. ( Art.3.2c u.u.c.p.).
Ktoś się zapyta – a co z bioodpadami z terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy? W tym wypadku Rada może postanowić o ich wyodrębnieniu od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
W naszym wypadku od dnia 01 czerwca br. bioodpady wytwarzane poza nieruchomościami zamieszkałymi, nie są objęte gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Tak zaproponował burmistrz, a Rada będąca organem kolegialnym do jego propozycji się przychyliła.

Co z nieruchomościami na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują?
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust.1 (Art. 6j.4a u.u.c.p.). Tłumacząc z Polskiego na nasze – prowadzisz w swoim mieszkaniu obsługę biurową? Płacisz co miesiąc ustaloną stawkę pomnożoną przez ilość zamieszkujących osób.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
a.) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b.) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c.) obsługi administracyjnej tego systemu;
d.) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. ( Art. 6r.2. u.u.c.p.) ).
Oczywiście z pobranych opłat gmina MOŻE pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki, oraz koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

Radni będą mięli nad czym debatować tym bardziej, że ustawa narzuca na nich obowiązek określenia stawki biorąc pod uwagę:
– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
– koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;
– przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Tak na marginesie – W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2. (Art. 6s u.u.c.p.).

(red.)

 

Dodaj komentarz