Czy Radny Panek zostanie odwołany przez Radę Miejską ?

Na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Goleniwoie pojawił się projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez radnego Rady Miejskiej w Goleniowie z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystywaniem mienia komunalnego gminy.

Wygaśnięcie tyczy się radnego Artura Panka, który jest radnym trwającej jeszcze kadencji i który uzyskał mandat na kadencję kolejną.

W uzasadnieniu przedmiotowego projektu uchwały czytamy, iż w dniu 06 marca 2024 r. do Rady Miejskiej w Goleniowie wpłynęło pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4102.6.AA w sprawie możliwości naruszenia przez radnego Rady Miejskiej w Goleniowie Pana Artura Panka zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

W dniu 08 marca 2024 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, wystąpiła do Burmistrza
Gminy Goleniów z prośbą o udzielenie informacji o ewentualnym wykorzystywaniu przez radnego Artura Panka w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, mienia gminnego.

W tym samym dniu Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie, drogą email, wystąpiła do radnego Artura Panka z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego – w trybie art. 383 § 3 Kodeksu wyborczego.

W dniu 04 kwietnia 2024 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Goleniów będące odpowiedzią na pismo z dnia 08 marca 2024 r. W dniu 09 kwietnia 2024 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie wystąpiła do radcy prawnego o wyrażenie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie, załączając pismo Burmistrza Gminy Goleniów: znak BNW.2010.40.2024.JW.

Ze zgromadzonej dokumentacji tj. pisma Burmistrza Gminy Goleniów z załącznikami i uzyskanej opinii prawnej wynika, co następuje:

1. Pan Artur Panek – w okresie sprawowania mandatu – wystawił w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą DJ Arti” usługi muzyczne Artur Panek pięć fakturna Gminę Goleniów:

Fakturę nr 01/07/2021 z dnia 01.07.2021 r. nazwa usługi Usługa muzyczna”.
Faktura na kwotę 800 zł. Fundusz Sołecki sołectwa Czarna Łąka.
Fakturę nr 01/05/2022 z dnia 28.05.2022 r. nazwa usługi Usługa muzyczna”.
Faktura na kwotę 1 000 zł. Fundusz Solecki sołectwa Tarnówko.
Fakturę nr 01/06/2022 z dnia 0406.2022 r. nazwa usługi Usługa muzyczna”.
Faktura na kwotę 1 200 zł. Fundusz Sołecki sołectwa Święta.
Fakturę nr 01/07/2022 z dnia 02.07.2022 r. nazwa usługi Usługa muzyczna”.
Faktura na kwotę 1 500 zł. Fundusz Sołecki sołectwa Podańsko.
Fakturę nr 02/07/2022 z dnia 23.07.2022 r. nazwa usługi Usługa muzyczna – Pograjki miękowskie w dniu 23.07.2022 r. w Miękowie”. Faktura na kwotę 1 500 zł. Fundusz Sołecki sołectwa Miękowa.

Z uwagi na niską wartość zamówienia na powyższe usługi nie było obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Z uzyskanej opinii prawnej wynika, że:
1. Orzecznictwo sądów administracyjnych zasadniczo zgodnie wskazuje na to, że sytuacja w której w ramach działalności gospodarczej radnego świadczy on na rzecz własnej gminy usługę, za którą otrzymuje od własnej gminy zapłatę mieści się w hipotezie normy wynikającej z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym. Podstawą poglądów sądu jest kwalifikacja pieniędzy gminnych, jako mienia gminy. Sądy uznają, że otrzymując zapłatę ze środków gminnych za usługi zrealizowane w ramach jego działalności gospodarczej radny korzysta z mienia gminnego. Oznacza to, że w ocenie sądów administracyjnych fakty opisane przez Wojewodę i potwierdzone przez Burmistrza uzasadniają wygaszenie mandatu radnego Artura Panka.

2. Pomimo powyższego opiniujący w treści swojej opinii zajął stanowisko przeciwne wobec opisanego w opinii stanowiska sądów i wskazał przy tym jednocześnie, że:

a. stanowisko sądów abstrahuje od tego, że pieniądze, które radny otrzymał za wykonaną usługę nie są pieniędzmi we władztwie gminy, a z chwilą wpływu na
rachunek bankowy Radnego stają się pieniędzmi prywatnymi.

b.Wskazuje, że stanowisko sądów nie dostrzega charakteru regulacji art. 24f ust. 1 jako wyjątku od swobody działalności gospodarczej, który wyklucza rozszerzającą jego wykładnię.

c. materiały nie wskazują na to, aby radny Artur Panek użył jakiekolwiek mienia gminy tj. składnika należącego do gminy z korzyścią dla siebie – zdecydowanie przy tym
środki znajdujące się na rachunku radnego nie były mieniem gminy, skoro stanowił własność radnego. Materiały nie wskazują również na to, aby radny Artur Panek
osiągnął korzyść kosztem gminy skoro gmina w zamian za pieniądze otrzymała świadczenie radnego Artura Panka.

d. dostarczone materiały nie dowodzą żadnego faktycznego wykorzystywania (w rozumieniu językowym) mienia gminy w prowadzonej przez radnego działalności
gospodarczej, a w szczególności z tych materiałów nie wynika, aby radny Artur Panek: prowadził w oparciu o mienie gminy swoją działalność gospodarczą tj.
przykładowo, aby organizował w lokalach gminy własne przedsięwzięcia, z których czerpał przychody lub nie; nie wynika, aby mienie gminy uzyskał kosztem gminy tj. świadczenie gminy nie było warte świadczenia radnego.

Mmateriały dostarczone przez Wojewodę oraz Burmistrza nie wystarczają do uznania, że radny Artur Panek w swojej działalności wykorzystywał mienie gminy. Według dostarczonych materiałów radny Artur Panek wykonał na rzecz Gminy usługę, za którą otrzymał wynagrodzenie. Materiały te nie dowodzą, aby radny wykorzystał mienie gminy tj.: dysponował mieniem gminy w ramach swojej działalności gospodarczej, użył mienia gminy z korzyścią dla siebie, lub osiągnął korzyść kosztem gminy.

Najbiliższa Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie odbedzie się 24 kwietnia 2024r.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz