29 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wpłynęła petycja w sprawach:

1. Wybudowania nowych parkingów dla pracowników służby więziennej,
2. Wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony przez całą dobę,
3. Wybudowania drogi technicznej zarówno do Zakładu Karnego jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Metalowej.

Burmistrz Gminy i Miasta w Goleniowie odpowiedział osobie składającej petycję.
Zauważyć należy, że osoba redagująca pismo nie wie, nie orientuje się, nie ma wiedzy, że od przynajmniej 2001 r. oficjalna, jedyna i prawidłowa nazwa organu wykonawczego Naszej Gminy brzmi – BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW!!! (par. 70 Statutu Gminy Goleniów z dnia 30 sierpnia 2001 r. link http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/194/(20110614.150142).39-2001.pdf).
Pomimo tak oczywistej i niewybaczalnej omyłki? w nazwie organu, podpis pod pismem złożył zastępca burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko odpowiadając, że:
1. Dyrektor Zakładu Karnego zobowiązał się, że PO WYBUDOWANIU NOWEJ DROGI wraz z parkingami, pojazdy pracowników Zakładu Karnego parkowane będą na ul. Metalowej.
2. PO WYBUDOWANIU NOWEJ DROGI zostanie przygotowana zmiana organizacji ruchu na ul. Grenadierów.
2. Gmina Goleniów opracowała już dokumentację projektową na budowę drogi w celu obsługi między innymi podmiotów takich jak Zakład Karny i firmy mieszczące się w tej okolicy.
Pomimo zapewnień burmistrza, że w roku bieżącym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania to ok. 12 mln zł, a planowany termin wykonania to lata 2020-2021 to w Wieloletnim Programie Finansowym nie znajdziemy o zadaniu żadnej wzmianki. http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_19213/16_01_2019_07_29_48III_19_18.pdf

Wyjaśnienie:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji (art. 1 ustawy o petycjach).
Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (art.8 ust. 1 ustawy o petycjach).
Informacja, o której mowa w ust. 1 jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji (art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach).

Zauważyć należy, że w tej konkretnej sprawie, burmistrz zignorował zapisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach poprzez:

– brak publikacji petycji z dnia 29.08.2019 r. na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie czym całkowicie zignorował zapis art. 8 ust.1
– brak publikacji na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odpowiedzi z dnia 25.09.2019 r. na petycję, czym złamał zapisy art. 8 ust.2 ustawy o petycjach.
Zignorowanie zapisów ustawy o petycjach narusza art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mów: “Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Skan aktualnej zakładki Petycje ze strony BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

(red.)

 

 

 

Dodaj komentarz