Przestanie zalewać Lipową oraz Bankową – jest zamówienie na dokumentację …

Jak czytamy na stronie BIP, Gmina Goleniów zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i/lub zezwoleń wymaganych Prawem budowlanym umożliwiających realizację zadania oraz zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Celem budowy urządzeń jest przejęcie nadmiaru wód opadowych trafiających do zlewni kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Lipowa/Piaskowa i ich odprowadzenie bezpośrednio do rzeki Iny w związku z podtopieniami tego skrzyżowania w czasie silnych opadów lub roztopów. Prace projektowe winny być poprzedzone opracowaniem koncepcji, a sam zakres projektu winien objąć zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku między istniejącą w ulicy Lipowej kanalizacją deszczową a rzeką Iną, na odcinku około 160 mb między skrzyżowaniem ulic Lipowa/Piaskowa a rzeką Iną wraz z wylotem do rzeki Iny i niezbędnymi urządzeniami podczyszczającymi, w tym połączenie nowoprojektowanej sieci z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Piaskowa / Jana Matejki wraz z niezbędną przebudową miejsc połączenia istniejących sieci z nowoprojektowaną.

Ponadto, jak czytamy dalej w dokumencie, gmina zleciła również opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Goleniów między ulicą Bankową na wysokości wiaduktu a rzeką Iną wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i/lub zezwoleń wymaganych Prawem budowlanym umożliwiających realizację zadania oraz zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Celem budowy urządzeń jest odprowadzenie wód opadowych z okolic wiaduktu nad ulicą Bankową ich odprowadzenie bezpośrednio do rzeki Iny w związku z nieskutecznym ich odprowadzaniem istniejącymi urządzeniami w czasie silnych opadów lub roztopów. Prace projektowe winny być poprzedzone opracowaniem koncepcji a sam zakres projektu winien objąć zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku między ulicą Bankową a rzeką Iną, na odcinku około 135 mb wraz z wylotem do rzeki Iny i niezbędnymi urządzeniami podczyszczającymi, w tym przebudowę istniejących urządzeń odwadniających w okolicach wiaduktu w zakresie niezbędnym do skutecznego odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. Zakres projektu winien uwzględniać niezbędny zakres drogowy związany z zapewnieniem dojazdu do urządzeń podczyszczających dla samochodów specjalistycznych wykorzystywanych do czyszczenia tych urządzeń.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz