Garść wiedzy o naszej miedzy –  Czyli dane statystyczne dotyczące naszego powiatu

Powiat Goleniowski, położony w województwie zachodniopomorskim, jest jednym z dynamicznie rozwijających się regionów Polski. W artykule tym przedstawimy analizę demograficzną powiatu, opierając się na dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Liczba Ludności i Struktura Wieku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, Powiat Goleniowski zamieszkiwało około 85 tysięcy osób. Struktura demograficzna powiatu odzwierciedla trendy obserwowane w całej Polsce, z wyraźnym starzeniem się społeczeństwa. W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Goleniów, Nowogard, Maszewo, Stepnica, Przybiernów, oraz Osina.

Podział ludności według grup wiekowych przedstawia się następująco:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 19%
Dorośli (18-64 lata): 62%
Seniorzy (65+ lat): 19%

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co jest zjawiskiem zgodnym z ogólnokrajową tendencją.

Struktura Płci

Struktura płci w Powiecie Goleniowskim jest stosunkowo zrównoważona. Kobiety stanowią 51% populacji, podczas gdy mężczyźni 49%. Różnica ta jest szczególnie widoczna w starszych grupach wiekowych, gdzie przewaga kobiet jest bardziej wyraźna.

Migracje i Urbanizacja

Powiat Goleniowski charakteryzuje się umiarkowanym poziomem migracji. W ostatnich latach obserwuje się napływ ludności do większych miast powiatu, takich jak Goleniów i Nowogard, które oferują lepsze perspektywy zawodowe i edukacyjne. Migracje wewnętrzne w powiecie mają znaczący wpływ na urbanizację i rozwój lokalnych społeczności.

Gospodarka i Zatrudnienie

Gospodarka Powiatu Goleniowskiego opiera się głównie na przemyśle, rolnictwie i usługach. Znaczący rozwój sektora przemysłowego, w szczególności w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Goleniowie, przyciąga inwestorów i tworzy nowe miejsca pracy. Wskaźnik bezrobocia w powiecie jest niższy od średniej krajowej, co świadczy o dynamicznym rozwoju gospodarczym regionu.

Edukacja i Infrastruktura

Powiat Goleniowski posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek edukacyjnych, w tym szkoły podstawowe, średnie oraz placówki szkolnictwa zawodowego. Infrastruktura drogowa i komunikacyjna również ulega ciągłej poprawie, co sprzyja mobilności mieszkańców i rozwojowi lokalnej gospodarki.

Wyzwania Demograficzne

Jednym z głównych wyzwań demograficznych Powiatu Goleniowskiego jest starzenie się społeczeństwa. Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym wymaga dostosowania polityki społecznej i zdrowotnej do potrzeb seniorów. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków dla młodych rodzin, aby zapobiec migracji młodych ludzi do większych miast.

 

Demografia Powiatu Goleniowskiego z podziałem na poszczególne gminy: Goleniów, Nowogard, Maszewo, Stepnica, Przybiernów oraz Osina.

Gmina Goleniów

Gmina Goleniów, jako siedziba powiatu, jest największa pod względem liczby ludności, z populacją wynoszącą około 34 tysięcy osób. Struktura demograficzna jest tu zróżnicowana:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 18%
Dorośli (18-64 lata): 64%
Seniorzy (65+ lat): 18%

Goleniów charakteryzuje się umiarkowanym napływem ludności, głównie ze względu na rozwijający się przemysł w Goleniowskim Parku Przemysłowym i Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gmina Nowogard

Nowogard, drugi co do wielkości ośrodek w powiecie, liczy około 16 tysięcy mieszkańców. Struktura wiekowa przedstawia się następująco:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 19%
Dorośli (18-64 lata): 61%
Seniorzy (65+ lat): 20%

W Nowogardzie również obserwuje się wzrost liczby seniorów, co wymaga dostosowania polityki społecznej i zdrowotnej do ich potrzeb.

Gmina Maszewo

Gmina Maszewo ma populację około 8 tysięcy mieszkańców. Struktura demograficzna jest podobna do innych gmin:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 20%
Dorośli (18-64 lata): 60%
Seniorzy (65+ lat): 20%

Maszewo, z bardziej rolniczym charakterem, zmaga się z wyzwaniami związanymi z zatrzymaniem młodych mieszkańców.

Gmina Stepnica

Gmina Stepnica, z populacją około 5 tysięcy mieszkańców, wykazuje następującą strukturę demograficzną:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 21%
Dorośli (18-64 lata): 59%
Seniorzy (65+ lat): 20%

Stepnica, położona nad Zalewem Szczecińskim, rozwija się jako atrakcyjne miejsce turystyczne, co wpływa na lokalną demografię.

Gmina Przybiernów

Gmina Przybiernów, licząca około 4 tysiące mieszkańców, ma następujący podział demograficzny:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 22%
Dorośli (18-64 lata): 58%
Seniorzy (65+ lat): 20%

Przybiernów, zdominowany przez rolnictwo, stawia na rozwój infrastruktury lokalnej i poprawę jakości życia mieszkańców.

Gmina Osina

Gmina Osina, najmniejsza w powiecie, z populacją około 3 tysięcy mieszkańców, charakteryzuje się strukturą demograficzną:

Dzieci i młodzież (0-17 lat): 21%
Dorośli (18-64 lata): 59%
Seniorzy (65+ lat): 20%

Osina, podobnie jak inne gminy wiejskie, koncentruje się na rozwoju lokalnym i wsparciu rolnictwa.

Podsumowanie

Powiat Goleniowski jest dynamicznie rozwijającym się regionem z dobrze zrównoważoną strukturą demograficzną. Wzrost liczby ludności w miastach oraz rozwój gospodarczy sprzyjają pozytywnym zmianom. Jednakże starzenie się społeczeństwa oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla młodych mieszkańców pozostają kluczowymi wyzwaniami, którym region musi sprostać w nadchodzących latach.

Robiąc raport nie można nie wskazać rosnącej roli migrantów

Raport nie uwzględnia znacznej liczby obcokrajowców czasowo przebywających na terenie naszego powiatu ogólnie rzecz biorąc powiat nasz  przyciąga obcokrajowców zarówno do pracy, jak i na stałe osiedlenie. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących obecności obcokrajowców w regionie:

Obecność Obcokrajowców w Regionie

Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Goleniowie przyciąga inwestorów zagranicznych i firmy międzynarodowe. W związku z tym zwiększa się liczba obcokrajowców pracujących w sektorze przemysłowym i usługowym.
Wzrost liczby miejsc pracy powoduje napływ pracowników z różnych krajów, w tym z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a także z krajów Azji.

Migracje Pracowników:

Polska, a w szczególności województwo zachodniopomorskie, stało się atrakcyjnym miejscem dla pracowników sezonowych i czasowych, zwłaszcza z Ukrainy. W powiecie goleniowskim wielu z nich znajduje zatrudnienie w rolnictwie, budownictwie i usługach.
Legalizacja pobytu oraz zezwolenia na pracę są procesami, które wspierają legalne zatrudnienie obcokrajowców w regionie.

Edukacja i Studenci:

Obcokrajowcy, w tym studenci zagraniczni, również wybierają region goleniowski do nauki, zwłaszcza w szkołach wyższych i zawodowych. Młodzi ludzie z różnych krajów przyjeżdżają na wymiany studenckie i programy edukacyjne.

Społeczność i Integracja:

Lokalne społeczności i organizacje non-profit w powiecie goleniowskim angażują się w działania na rzecz integracji obcokrajowców. Organizowane są kursy języka polskiego, wydarzenia kulturalne i programy wsparcia dla nowych mieszkańców.
Gminy Powiatu Goleniowskiego , podobnie jak inne regiony w Polsce, starają się zapewnić obcokrajowcom odpowiednie warunki do życia i pracy, co sprzyja ich długoterminowej integracji.

 

Chociaż dokładne dane statystyczne dotyczące liczby obcokrajowców w powiecie goleniowskim mogą być trudne do uzyskania bez dostępu do szczegółowych raportów GUS lub innych instytucji, ogólny trend wskazuje na rosnącą obecność obcokrajowców, zwłaszcza pracowników czasowych i sezonowych na koniec 2022 roku zarejestrowanych było legalnie 14,500 obcokrajowców. Oznacza to, że powiat nasz jest w pierwszej 20 powiatów z największym przyrostem migrantów w Polsce.

 

Opracowanie Andrzej Bugajski

 

Ciekawe odnośniki:

Raport o stanie powiatu goleniowskiego za rok 2022

Statystyczne Vademecum Samorządowca za rok 2020 GUS

 

Uwaga !

Zezwalamy na kopiowanie artykułu w całości lub fragmentach z podaniem autora oraz źródła informacji

 

 

 

Dodaj komentarz