Wysoki Sadzie odnosząc się do kwestii ustaleń faktycznych, które można poczynić , w oparciu przez zgromadzony materiał, uważam, iż można go podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza z tych kategorii są to te okoliczności, które zostały utrwalone w formie audio i w formie video, a które to w znacznym stopniu dokumentują czyn jaki zarzucono oskarżonemu. Co do tego są obiektywne, mierzalne dowody, wiemy jaki przebieg miała Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2021 roku. Druga okoliczność również taka, która została zarejestrowana to taka, iż faktycznie pięciu pokrzywdzonych , w tutejszym postępowaniu to po pierwsze radni, a po drugie osoby, które faktycznie będąc mieszkańcami gminy Goleniów miały, w mojej ocenie, stosunkowo niewielkie zaległości z tytułu nie regulowania opłat z tytułu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. To również wysoki sądzie jest ustalone ponad wszelką wątpliwość. Natomiast te elementy stanu faktycznego, które niejako podlegają odtworzeniu na podstawie zeznań świadków, to jest to w jaki sposób i w jakich okolicznościach burmistrz Gminy Goleniów, wszedł w posiadanie informacji o tych zaległościach i druga kwestia to jest ta, jaki skutek miał czyn oskarżonego.

Rozstrzygniecie tych wszystkich okoliczności Wysoki Sądzie, w mojej ocenie, pozwoli odpowiednio zakwalifikować to zdarzenie z punktu widzenia prawnokarnego. Wysoki Sadzie, również i dzisiejsza rozprawa wskazuje na to, iż burmistrz Goleniowa, w okresie poprzedzającym Sesję Radny Miejskiej 24 września 2021r. wszedł w posiadanie informacji nie dla niego przeznaczonych. Dając wiarę zeznaniom dzisiejszych świadków, zapisów przechowywanych w zapieczętowanej kopercie, którą to musiał rozpieczętować żeby wydobyć informację na temat tego z jakim stopniu zadłużenia pozostają określeni radni. Wysoki Sądzie zrobił to z własnej inicjatywy, czyli nie było tak, jak początkowo wyjaśniał oskarżony, iż to na skutek niejako nadgorliwości swoich podległych sobie pracowników dowiedział się o tym, że określeni radni zalegają z opłatą. Raczej było to faktycznie w ten sposób, oceniając to na zasadzie artykułu 7 KPK, iż to właśnie słysząc mimowolnie rozmowę pracowników zainteresował się tematem oraz poprosił, już wykazując inicjatywę, o udostępnieniu mu informacji de fakto dla niego nie przeznaczonych, informacji z którymi nie zapoznał się w związku z wykonywanymi czynnościami w danym, konkretnym postępowaniu dotyczącym ustalenia wysokości opłaty śmieciowej, czy też ich egzekucji, a zatem nie mając do tego legitymacji w podejmowanych czynnościach służbowych, jako organ quasi podatkowej. Wysoki Sądzie w mojej ocenie, jest to ustalenie istotne dla rozstrzygnięcia o sprawie w tym niniejszym postępowaniu. Zapoznając się z tymi informacjami, działając z zamiarem bezpośrednim ujawnienia informacji objętych tajemnicą służbową oraz tajemnicą skarbową, Burmistrz te informacje w sposób niedokładny ale oddający sens i oddający ciężar gatunkowy zaległości faktycznie ujawnił podczas sesji Rady Miejskiej, a więc zdarzenia publicznego i zdarzenia transmitowanego za pośrednictwem Internetu. W związku z tym miał zamiar ujawnienia tych informacji, posłużył się również tym w okresie argumentacji politycznej. Ja, Wysoki Sądzie nie będę oceniał, czy to było działanie w interesie publicznym, czy też społecznym, czy też nie. Natomiast biorąc pod uwagę to, iż każde działanie organów władzy publicznej, które to jest działaniem contra legem, nie może być poczytywane jako działanie zgodne z interesem publicznym, ponieważ w interesie publicznym jest to, aby organy władzy publicznej działały w granicach prawa oraz na podstawie prawa. W tym wypadku burmistrz nie miał podstawy prawnej rządnej, aby takie informacji ujawnić. Więc Wysoki Sądzie, burmistrz działał z zamiarem informacji dla niego nieprzeznaczonych, nie w związku z postępowaniem, które akurat przed nim zawisło, bądź z zamiarem ujawnienia takiej informacji na forum. Zatem też Wysoki Sądzie postąpił sprzecznie z przepisami prawa w dwójnasób. Zarówno można przyjąć, iż burmistrz jest zobowiązany na zasadzie przepisów ogólnych dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego do zachowania tajemnicy skarbowej, a po drugie na mocy ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, która odsyła bezpośrednio, kwestią nauki prawa jest dywagacja czy to odesłanie jest zgodne z zasadna etyki normatywnej, czy niezgodność. Ustawa stanowi , że informacje związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają takim samym rygorom jak informacje pozyskane w postępowaniu podatkowym. Zatem osoba, która wchodzi w posiadanie takich informacji, moim zdaniem, już niezależnie od tego czy wchodzi w posiadanie tych informacji mając legitymację w wykonywanych czynnościach, czy też nie, ale zasadniczo jest uprawnioną do uzyskania takich informacji, a burmistrz bezsprzecznie jest osoba uprawnioną do uzyskania tego rodzaju informacji, tylko w odpowiednim trybie, informacje te ujawniając na forum dopuszcza się złamania tajemnicy skarbowej.

Kwestia skutków działań; Wysoki Sadzie zasadniczo art. 36 ordynacji podatkowej  formułuje przestępstwo formalne bez skutkowe, jest takie samo ujawnienie tajemnicy, natomiast z art. 231 kodeksu postępowania karnego to zaistnienia wymagany jest jeszcze skutek w postaci działania na szkodę. Wysoki Sadzie tutaj akurat nie mam wątpliwości co do tego, iż burmistrz ujawniając tajemnicę dotyczącą tego, że dane osoby pełniące funkcje publiczne, nie płacą za śmieci, działał z zamiarem działania na ich szkodę. …

Dalsza część mowy oskarżycielskiej, w kolejnym artykule na portalu Goleniów.net

Burmistrz Krupowicz WINNY ‼️‼️‼️

(red.)

Dodaj komentarz