Jak dowiedzieliśmy się z magistratu, do dnia dzisiejszego mieszkańcy ul. Metalowej w Goleniowie, nie wnieśli opłaty z tytuły opłaty adiacenckiej.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem: środków Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego,  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Przypomnijmy, w roku 2022 dobiegł końca remont ul. Metalowej, w wyniku którego została wymieniona infrastruktura podziemna, a także położona nowa nawierzchnia wraz z całą infrastrukturą naziemną.

Na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, dnia 30 marca 2022r. burmistrz przedstawił radnym, projekt chwały w sprawie opłaty jaką winni wnieść mieszkańcy ul. Metalowej w Goleniowie, z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości. Propozycja przestawiona przez wnioskodawcę to 20 % wartości.

Na sesji odbyła się dyskusja, w trakcie której radny Gręblicki zakwestionował wysokość naliczonej stawki, a argumentował to zbyt niskim wskaźnikiem opłaty.

Odbyła się cała batalia, w konsekwencji której niczego nie uchwalono, a to oznacza, że mieszkańcy ul. Metalowej zostali w całości zwolnieni z w/w opłaty.

Czy jest to sprawiedliwe w stosunku do tych, którzy taki podatek zapłacić musieli ?

Mieszkańcy Metalowej zapłacą zero ?

Radny Grębicki naliczył metalową na 30 %

Dodaj komentarz