Zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 01 marca 2023 r. (środa)  odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla radnego Andrzeja Różańskiego przez Redakcję Goleniow.net.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.  
 5. Harmonogram zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2022 r.
 7. Projekt uchwały przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Goleniów na rok 2023 w związku z przystąpieniem Gminy Goleniów do realizacji rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny.
 9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Żółwia ustalonej jako przysiółek wsi Budno na Żółwia rodzaj miejscowości „kolonia”.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Kątach nr 8b.
 13. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2022 r., na Burmistrza Gminy Goleniów.
 17. Interpelacje radnych i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

https://youtu.be/8Ftq8AUiAs8

 

Inny powiązany artykuł

Skład Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie

 

 

Dodaj komentarz