Od lutego podwyżka za dzierżawę i najem

Jak czytamy na stronie BIP UMiG w Goleniowie dnia 03.02.2023r., burmistrz wydał zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania i stawek opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2023 r. poz. 40/ i art 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, oraz z 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185/ oraz § 11 uchwały nr XXXVIII /481/ 10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728, poz. 732) zarządzam co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 39/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania i stawek opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„W roku 2023 ustala się waloryzację stawek czynszu dzierżawnego i stawek czynszu najmu wynikających z obowiązujących umów w wysokości połowy dodatniego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2022 tj. 7,2 %”.

Kuszyński narozrabiał, a Banach posprząta ?

(red.)

Dodaj komentarz