Mieszkaniec naszej gminy Marcin Sowiński w piśmie skierowanym dwa tygodnie temu na ręce Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza , zadał pytania , które wielu mieszkańcom nasuwa się na myśl.

1. Jaki dokument reguluje zamknięcie drzwi wejściowych do Urzędu Gminy Goleniów prowadzące na pierwsze piętro urzędu i na jakiej podstawie prawnej?
2. Jakie są procedury przechowywania kluczy do Gabinetu Burmistrza Gminy Goleniów i kto ma dostęp do kluczy zapasowych do gabinetu, oraz jaki dokument i na jakiej podstawie prawnej to reguluje?
3. Jakie konkretnie działania wymagające wsparcia finansowego lub materialnego w jakiejkolwiek formie, licząc jako finansowanie także zadania wykonywane przez Pana Burmistrza Roberta Krupowicza, jako część jego opłaconego czasu pracy, poświęcono w celu pomocy Ukrainie w 2022 roku do teraz?
4. Jakie były w związku z tym koszty poniesione przez budżet gminy na cele wymienione w pkt. 3 z uwzględnieniem pojedynczych ich składowych w kalkulacji, między innymi, jak koszt godzin pracy urzędników poświęconych na ten cel, koszt zakupu środków materialnych, artykułów spożywczych, przemysłowych, usług, zakup paliwa, biletów lotniczych, kolejowych, hoteli itp.
.
Nowomowa rodem z PO
.
Odpowiedź, którą otrzymał dla mnie brzmi jak pisemko o niczym, a nie sensowna odpowiedź urzędnicza, skupiająca się na zmianie istoty pytań, na odpowiedzi nieistotne i zbędne.  Czyli typowa degrengolada urzędnicza.  Ostatnio ta metoda jest dość powszechnie stosowana przez polityków jednej partii, z którą w komitywie żyją nasi włodarze. Pismo odpowiada w sposób urzędniczo arogancki bez odpowiedzi na zadane pytania. Brak jest kompletnie wyjaśnień i podstaw prawnych np. dlaczego tzw. Deklaracja Dostępności ogranicza mieszkańcom dostęp do biur w urzędzie i poszczególnych wydziałów, gdzie czytamy :
“Dostęp do pomieszczeń na na niskim parterze oraz wyższych piętrach zabezpieczony jest drzwiami szklanymi otwieranymi za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu. W budynku znajduje się winda. Wejście do windy na parterze zabezpieczone jest zamkiem cyfrowym otwieranym za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu.”
O ile w czasie pandemii, można było zrozumieć takie postępowanie, to teraz jest to istnym kuriozum, zważywszy na to, że inne urzędy są pootwierane czego przykładem jest Starostwo Powiatowe w Goleniowie.
Istotą odpowiedzi w tym wypadku powinno być podanie jasno w odpowiedzi, kto za to odpowiada i na bazie jakich Ustaw lub Zarządzeń wprowadził takowe ograniczenie. Czyżby władza Goleniowska bała się mieszkańców? A skoro tak to może jeszcze wynająć powinna ochronę z bronią gotową do strzału.
Pokrętnie władza unika odpowiedzi na pytanie o procedury przechowywania kluczy w goleniowskim magistracie lecz problemów nie ma, na tak zadane pytanie otrzymać rzeczową odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Stargardzie. 
Ciekawe dlaczego, to co w innych urzędach jest oczywistą Informacją Publiczną , której się nie skrywa, u nas jest TAJNE PRZEZ POUFNE ?
Odpowiedzi na pozostałe pytania nawet nie ma co analizować.

 

TREŚĆ UDZIELONEJ ODPOWIEDZI

Goleniów, 5 sierpnia 2022 r.

WAS.1431.118.2022.AK

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

Sz. P. Marcin Sowiński

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji i publicznej złożony 22 lipca 2022 r. informuję, że w ramach reorganizacji Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (UGiM) w czerwcu ubiegłego roku utworzona została na głównym parterze budynku Strefa Obsługi Interesanta (SOI), gdzie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom ułatwiony został dostęp do najczęściej odwiedzanych działów Urzędu. Składanie podań,wniosków oraz dokumentów odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta. Pracownicy wydziałów znajdujących się na pozostałych poziomach budynku w miarę potrzeb schodzą do SOI i na bieżąco osobiście lub telefonicznie udzielają informacji. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się poza SOI możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się.
Procedurę przechowywania kluczy do pomieszczeń UGiM reguluje zawarta w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Procedura – Polityka kluczy (Zarządzenie nr 125/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z 25 maja 2022 roku). Wg niej upoważnienia do pobierania kluczy do pomieszczeń mają wyłącznie osoby upoważnione przez Kierownika Jednostki, tj. Burmistrza.

Szczegółowe procedury związane z przechowywaniem kluczy, a także dostępem do kluczy zapasowych nie mogą być podawane do publicznej wiadomości, ponieważ może to narazić Urząd na nieprzewidywalne skutki i stanowi poważne naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Udostępnianie publiczne stosowanych form zabezpieczeń stoi w jawnej sprzeczności z Polityką Bezpieczeństwa, którą każdy pracownik ma stosować i przestrzega
,dlatego odmawiam udostępnienia takiej informacji.

Nawiązując do Pana kolejnych pytań informuję, że Gmina Goleniów zadanie polegające na pomocy uchodźcom z Ukrainy dostała jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie przyjętych przez Sejm ustaw.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy poszkodowanym w związku z wybuchem wojny na Ukrainie w Gminie Goleniów został powołany celowy sztab kryzysowy pod przewodnictwem Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza, którego członkami zostali pracownicy UGiM, Centrum Usług Społecznych, Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Aktywności Zawodowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie, Ochotniczej Straży Pożarnej, Fundacji św. Wawrzyńca, a także Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Sztab podczas codziennych spotkań i działań (często poza ustalonymi godzinami pracy) reagował na bieżącą sytuację, zapewniając odpowiednie warunki i zaspakajając podstawowe potrzeby napływającym do Gminy Goleniów uchodźcom.

Organ uchwałodawczy Gminy Goleniów, jakim jest Rada Miejska w Goleniowie, podjęła uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy, w której wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim iz całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. W obliczu działań wojennych rozpoczętych 24 lutego 2022 r., wymierzonych w suwerenność Ukrainy Rada Miejska wyraziła poparcie dla Narodu Ukraińskiego i zadeklarowała wszelką możliwą pomoc. Wyraziła także pełną gotowość do pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom jakiej Gmina Goleniów oraz społeczność lokalna może udzieli
uchodźcom wojennym.

Gmina Goleniów, jako jedyna na terenie Powiatu Goleniowskiego, uruchomiła całodobowy punkt recepcyjno-informacyjny obsługiwany przez wolontariuszy, również przez pracowników UGiM (od 19.04.2022 r. punkt został przeniesiony do urzędu i jest czynny w godzinach pracy urzędu). Dla uchodźców przygotowane zostały miejsca noclegowe m.in. w halach sportowych, świetlicach osiedlowych i wiejskich, remizach OSP. W siedzibie GTBS stworzony został magazyn potrzebnych dla uchodźców artykułów – ubrań, żywności,materiałów higienicznych, medycznych,artykułów szkolnych itp. Magazyn w całości prowadzony był przez wolontariuszy oraz pracowników UGiM, którzy wyrazili chęć pracy w nim także po godzinach pracy iw weekendy.
Po wprowadzeniu przez Ustawę możliwości nadawania uchodźcom statutu UKR w UGiM został uruchomiony punkt foto, w którym można było bezpłatnie wykonać zdjęcie, będące załącznikiem do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W Gminie wypłacane jest także świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Pracownicy UGiM zajmują się przyjmowaniem i weryfikowani em składanych wniosków oraz wypłacaniem środków dla wnioskodawców.

Nasza pomoc wybiegała także daleko poza granice gminy i powiatu, m.in. nie pozostaliśmy obojętni na prośby naszego miasta partnerskiego Sławuta (Ukraina). Na mocy Umowy Partnerskiej między naszymi miastami,w której strony zobowiązały się m.in. do współpracy w zakresie pomocy humanitarnej i innej sytuacji kryzysowej, Gmina Goleniów odpowiedziała na apele mieszkańców Sławuty, w których przesyłali nam wykazy leków i innych środków niezbędnych do zaspokojenia potrzeb tamtejszej ludności w związku z działaniami wojennymi.

Pomagaliśmy także wsi Meżericz oraz szpitalowi wojskowemu w Równem. Nasza pomoc objęła również Związek Polaków w Ukrainie – Koło w Sławucie. W tym zakresie dużą pomoc świadczyła działająca przy Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacja św. Wawrzyńca, która m.in. umożliwiła zbiórki pieniędzy na pomoc dla Ukraińców i Ukrainy. Sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Robertem Krupowiczem koordynował bezpośrednio wszystkie sprawy związane w/w pomocą.

Gmina Goleniów w związku z zadaniami wymienionymi powyżej poniosła koszty, o których refundację zwróciła się do Wojewody Zachodniopomorskiego, składając systematycznie raporty. Jest to proces ciągły. Trudno na dzień dzisiejszy wskazać konkretną kwotę wydatkowaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ogół kosztów będzie możliwy do określenia po końcowych wypłatach i zwrotach.

Z up. Burmistrza Tomasz Banach Zastępca Burmistrza

 

I co z tym fantem zrobić?

Po przeczytaniu treści wyżej zamieszczonej odpowiedzi, rodzi mi się tylko jedno pytanie.
CZEGO i kogo boi się goleniowska władza? Chyba coś ma za przysłowiowymi pazurami skoro aż tak się boi.
A może nikt z urzędników gminnych nie potrafi czytać ze zrozumieniem, co może o zgrozo znaczyć, że urząd zatrudnia ludzi chyba opóźnionych w rozwoju. Obym się mylił 🙂
Andrzej Bugajski
.
.
.

Dodaj komentarz