Blok Kościuszki 3 w Goleniowie, o tym pisaliśmy rok temu. Co zmieniło się w sprawie walącego bloku ?

Zasadniczo niewiele. Jak wynika z wypowiedzi Pani Prezes Izabeli Frynas, TBS w Goleniowie jako administrator Wspólnoty Kościuszki 3 cały czas działa w tej sprawie.

Ponieważ prace związane z modernizacją nieruchomości, ze wzmocnieniem gruntu oraz pozyskaniem ofert wykonawców są bardzo kosztowne w pierwszym rzędzie GTBS skupił się na zgromadzeniu znacznych środków finansowych.

  1. Uzyskał zapewnienie wsparcia finansowego dla wspólnoty w postaci pożyczki na remont nieruchomości wspólnej ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 1 mln złotych. Wspólnota podjęła decyzję, iż w celu ratowania mgnienia zadłuży się.
  2. Zwiększono zaliczkę na fundusz remontowy ze stawki 2 zł/m2 do 3.31 zł/ m2.
  3. Spółka GTBS obniżyła własne wynagrodzenie za administrowanie o 0.20 gr/m2 z przeznaczeniem na rzecz zwiększenia funduszu remontowego.
  4. Wspólnota wyraziła zgodę na aktualizację dokumentacji wraz z ofertą wykonawczą koniecznych robót.
  5. Pismem z dnia 13.07.2021r. administrator wystąpił do Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków o wsparcie finansowe remontu w związku z położeniem budynku w strefie ochrony zabytków. Niestety, Konserwator poinformował o braku możliwości udzielenia dotacji ze środków publicznych, ze względu na fakt, że sam budynek nie jest objęty ochroną zabytków.
  6. Zostały przeprowadzone dwa postępowania na sporządzenie dokumentacji technicznej umożliwiającej przystąpienie do robót budowlanych. Ze względu na brak ofert postępowania nie zostały rozstrzygnięte. Biorąc powyższe pod uwagę, spółka przystąpiła do zbierania ofert indywidualnych. Do biura wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich dotyczyła wykonie robót zabezpieczających w budynku i opiewała na kwotę 2.390.000.00 netto + VAT – prace nadziemne. W dniu 31.05.2022r., firma zaktualizowała swoją ofertę o nową cenę na kwotę 2.490.740.74 netto + VAT. Druga oferta dotyczyła wykonania iniekcji polimerowych oraz pali polimerowych na potrzeby ustabilizowania budynku na kwotę 2.357.500.00 netto + VAT – prace podziemne.
  7. W dalszym ciągu trwają negocjacje dotyczące ostatecznej ceny robót podziemnych.

Obecnie możliwości finansowe wspólnoty uwzględniające kwotę pożyczki z SFP wynoszą: 2.018,633 zł, a koszty wynikające ze złożonych ofert, po wstępnych negocjacjach, stanowią łącznie kwotę brutto: 5.036.208 zł. Brakuje więc trzech mln aby spiąć budżet. 

W dniu 23 maja 2022r. odbyły się oględziny nieruchomości Kościuszki 3 przez przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Obecnie wszyscy czekają na zakończenie postępowania oraz wydanie decyzji przez PINB. Czy Inspektorat zarządzi ewakuację ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz