Prezentujemy Państwo stanowisko Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oddział w Szczecinie w sprawie, w naszej ocenie, złej organizacji pracy w/w placówce i niezgodne ze standardami traktowanie pacjentów.

Ad: Proszę o zbadanie czy model zarzadzania rejestracją pacjentów w/w przychodni jest zgodny ze standardami przyjętymi przez NFZ.

Zgodnie z przepisami, świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rejestracja do lekarza prowadzona jest codziennie.
W razie nagłego zachorowania, pacjent powinien byś przyjęty na wizytę u lekarza w dniu zgłoszenia. Jeśli wszystkie terminy bieżących wizyt są zajęte, decyzję o przyjęciu pacjenta w dniu zgłoszenia podejmuje lekarz. W praktyce wygląda to tak, że pacjent proszony jest o przyjście do przychodni i osobisty kontakt z lekarzem.

W przypadku wizyt planowych, termin jest uzgadniany z pacjentem.

Personel medyczny stara się dostosować organizację pracy placówki i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej do sytuacji epidemicznej. Pandemia wymusiła zmiany w sposobie pracy placówek POZ. O ile nie ma konieczności, by pacjent osobiście pojawił się w przychodni, zalecana jest teleporada.

W marcu 2021 roku NFZ wprowadził przepisy regulujące zasady i warunki korzystania ze świadczeń POZ w czasie pandemii.

·       Lekarz nie może odmówić pacjentowi bezpośredniej wizyty, gdy: pacjent nie wyraża zgody na teleporadę; w przypadku  choroby przewlekłej, gdy doszło do pogorszenia stanu zdrowia lub zmieniły się objawy; w razie podejrzenia choroby nowotworowej; w przypadku dziecka, które ma mniej niż 6 lat; w przypadku pierwszej u danego lekarza wizyty (dotyczy także pierwszej wizyty u pielęgniarki/ położnej POZ).

·       Z teleporady pacjent korzysta, gdy: istnieje u niego podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2; potrzebujemy recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma naszą dokumentację medyczną; potrzebujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach kontynuacji poprzedniego zlecenia, a lekarz ma naszą dokumentację medyczną;  nasze dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty, i która nie polega na fizycznym badaniu.

·       Co uzyskamy w ramach teleporady u swojego lekarza: zalecenia; e-zwolnienie; e-skierowanie; zlecenie na test na koronawirusa; e-receptę; sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga).

Ad: Czy NFZ ma jakikolwiek realny wpływ na traktowanie pacjentów przez obsługę pracującą w rejestracji oraz na właściciela przychodni, który naszym zdaniem nie dba o komfort swoich klientów.

 Za organizację pracy przychodni, a także za jakość pracy  zatrudnionego personelu, odpowiada osoba kierująca placówką, dlatego skargi dotyczące zachowania personelu, np.: rejestratorki, należy kierować bezpośrednio do kierownika przychodni (najskuteczniej jest złożyć je na piśmie).

W czerwcu br. Sekcja Skarg i Wniosków Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu  rozpatrywała skargę dotyczącą dostępności do świadczeń we wskazanej placówce. Skarga okazała się niezasadna.

( red.)

 

Dodaj komentarz