Wszystkie odpady komunalne nasze są?

Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Przypomnijmy, że Gmina podpisała z PGK umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów.”

Od niedawna na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ możemy się zapoznać z dokumentem zatytułowanym:

„ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ZA ROK 2020”.

Co Prezes Cieśliński miał na myśli stwierdzając w sprawozdaniu, że – … cena jaką Spółka zapłaciła za samo tylko zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacjach (bez kosztów odbioru) w przeliczeniu na 1 mieszkańca miesięcznie wyniosła 12,37 zł, podczas gdy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca w roku 2020 wynosiła 12 zł miesięcznie.

Wydaje się, że nie ma w powyższych słowach żadnej tajemnicy. Po prostu – koszt zagospodarowania odpadów wyniósł 12,37 zł na mieszkańca, a koszt odbioru to teoretycznie pozostała brakująca kwota do spięcia systemu, czyli 18,63 zł na mieszkańca (przy forsowanej przez burmistrza stawce 31 zł od osoby).

Obraz się nam zaciemni, kiedy poznamy co kryje się pod znaczeniem słów gospodarowanie odpadów vel zagospodarowanie odpadów.

Definicja z ustawy o odpadach:

  • gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;

Z ustawy o czystości i porządku w gminach

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje m.in. – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Dla jeszcze większego zaciemnienia tematu zdradzimy Państwu, że radni zostali poinformowani przez PGK, iż średni koszt transportu do instalacji wynosił 55 zł/tonę odpadów.

Można się pogubić w tej grze słów – zbieranie, odbiór, zagospodarowanie odpadów w instalacjach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o czystości i porządku w gminach mówi wyraźnie – Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Niestety. W sprawozdaniu Prezesa rzetelnej informacji o kosztach systemu gospodarowania odpadami zabrakło, a jedyny wspólnik się jej nie domagał.

W załączeniu „SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ZA ROK 2020”.

(red.)

Dodaj komentarz