1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 10 maja 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Sylwestrowi Aleksandrowi Górznemu.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Władysławowi Wasylinka.
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2021/2022.
 9. Projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyjaśnienia wątpliwości zawartych w piśmie mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2021 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie wezwania mieszkanki Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych w „piśmie z dnia 28 kwietnia 2021 r.”.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19.
 17. Interpelacje radnych i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

(red.)

Dodaj komentarz