Zaniedbania to stała bolączka urzędników?

Jeden z internautów swoim wpisem pod postem na FB naszej strony o toczącej się budowie budynków wielorodzinnych przy ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie, rozbudził naszą ciekawość i jeszcze większe zainteresowanie prowadzoną inwestycją.

Opierając się na danych dostępnych w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, inwestycja na działce nr 71 jest prowadzona na terenie rolnym.
Link – https://goleniow.e-mapa.net/?x=224251&y=641650&zoom=8

Działka 69/2 jest zakwalifikowana jako teren rolny i leśny.

Nie wszyscy chyba wiedzą, że w lutym 2018 r, Rada Miejska w Goleniowie postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa.

W analizie do uchwały czytamy m.in.:

Granice obszaru opracowania planu przedstawione na załączniku graficznym do niniejszej uchwały obejmują obszar o powierzchni  ok. 30 ha.

Teren ten stanowi w ok. 98 %  grunty rolne, lasy, nieużytki i wody śródlądowe i jest własnością: Gminy Goleniów, Państwowych Gospodarstw Leśnych, Lasy Państwowe Nadleśnictwa Goleniów
i Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Teren posiada w części trudne warunki gruntowo-wodne do zabudowy z uwagi na istniejącą Strugę Maszewską  i połączone z nią jeziorko.

Obszar objęty planem zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów przeznaczony będzie pod:
1) tereny usług i usług rzemieślniczych w części przylegającej do Zakładu Karnego i terenu zabudowanego obiektami przemysłowo-magazynowymi na jego zapleczu,
2) tereny mieszkaniowo usługowe przyległe do ul. Nowogardzkiej z projektowaną drogą łączącą
ul. Nowogardzką z ul. Metalową.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów  część terenu w rejonie ul. Nowogardzkiej i ul. Metalowej o użytku leśnym przewidzianego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku przeznaczania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne konieczne jest uzyskanie zgody właściwego ministra w trybie opracowania planu miejscowego.

Załącznik do uchwały

Oczywiście planu zagospodarowania do tej pory nie wykonano.

Co by na terenie działek nr 69/2, 70, 71, 72/2, 73/2, 74/2 nie budować, inwestor musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Jak się można było spodziewać na stronie BIP Urzędu GiM w Goleniowie nie znajdziemy Rejestru wydanych przez burmistrza decyzji o warunkach zabudowy.

I tu zaczyna się interesująca historia, którą ujawnia nam Wyszukiwarka publiczna RWDZ.

22 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wpływa wniosek dotyczący zamiaru budowy na terenie działki nr 71 obręb geodezyjny Goleniów 3, zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych z instalacjami.
Kategoria obiektu – I (budynki mieszkalne jednorodzinne)
Kubatura budynku – 4,68
Rozpatrywanie wniosku trwa.

18 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wpływa wniosek dotyczący zamiaru budowy na terenie działki nr 71 obręb geodezyjny Goleniów 3 – zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem – etap 1 – budowa 3 budynków.
Kategoria obiektu – XIII (pozostałe budynki mieszkalne)
Kubatura budynku – 4680
Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
Zastanawiające, że w tytule wniosku wspomina się o zagospodarowaniu, ale słowem nie napomyka się nawet o instalacjach (instalacji wodnej, kanalizacyjnej)? Czyżby etap I budowy zespołu 5 budynków nie przewidywał podłączeń do sieci wodno – kanalizacyjnej?

28 października 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wpływa wniosek dotyczący budowy na terenie działek nr 69/2, 70, 71, 72/2, 73/2, 74/2 obręb geodezyjny Goleniów 3 –
5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków wraz z instalacjami.
Kategoria obiektu – XIII (pozostałe budynki mieszkalne)
Kubatura budynku – 8590

Wróćmy jednak do warunków zabudowy.
Urząd wydaje decyzję o warunkach zabudowy, jeśli planowana inwestycja spełnia łącznie następujące warunki:
– co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy;
– teren ma dostęp do drogi publicznej;
– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji;
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).

Dla przypomnienia – na działce nr 69/2 obręb geodezyjny Goleniów 3 stał kiedyś młyn, zaś obok przedwojenna parterowa chałupa. Zdjęcie młyna można znaleźć pod tym linkiem – https://fotopolska.eu/Goleniow/b141707,Mlyn_wodny.html?f=574625-foto

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny  (sygn. II OSK 3061/14): “Ze względu na sposób ukształtowania ładu przestrzennego i wpływy na otoczenie danej inwestycji najważniejszym warunkiem do spełnienia winno być kryterium krańcowej wysokości zabudowy, a nie liczba kondygnacji “.

Tłumacząc z polskiego na nasze – nie wciskajcie kochani urzędnicy wielokondygnacyjnych budynków tam, gdzie istnieje zabudowa parterowa.

(red.)

Dodaj komentarz