Rampa – umowy sobie, a prawo sobie. Dlaczego gmina kombinuje?

Budynek Rampy Kultura wraz z przeszklonym korytarzem jest obiektem przeznaczonym na działalność w zakresie kultury, z salą teatralno – muzyczno – koncertową, o powierzchni użytkowej 1014,6 m2 + 57,93 m2.

Budynek Twierdzy Design z dobudowaną klatką schodową jest budynkiem użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej 263,68 m2 + 75,71 m2.

Właściciel nieruchomości, tj. Gmina Goleniów reprezentowana przez zastępcę burmistrza Henryka Zajkę, zawarła w dniu 31.12.2020 r. z Goleniowskim Domem Kultury reprezentowanym przez dyrektor Aleksandrę Holz umowę użyczenia powyższych obiektów.

Szczególnym celem umowy ma być nadanie użyczanym obiektom nowej funkcji społeczno – kulturalnej.

Użyczenie nastąpiło na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, tj. do dnia 30.11.2023 r.,

Dyrektor GDK zobowiązany został do używania przedmiotów umowy na cele publiczne w ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI.

Podpisując umowę Gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania przedmiotu użyczenia, w tym kosztów eksploatacyjnych budynków – związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, dostawą energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gmina zastrzegła, że GDK może oddać w drodze umowy użyczony obiekt lub jego część w użyczenie po uzyskaniu PISEMNEJ ZGODY burmistrza Gminy z zastrzeżeniem, że oddanie użyczonego obiektu lub jego części może nastąpić na CELE PUBLICZNE, wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub celu REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jak powyższe zapisy umowy mają się do ogłoszonego przez dyrektora GDK postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego, ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO (zastanawiające, że pominięto zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych)?
LINK do ogłoszenia – http://bip.gdk.goleniow.pl/strony/menu/17.dhtml

Przypomnijmy – Przedmiotem przetargu(?) był najem powierzchni użytkowej kawiarni oraz pomieszczeń zaplecza, o łącznej powierzchni 121,53 m2, co stanowi 11,98 % powierzchni użytkowej CAŁEGO OBIEKTU (przyp. red. budynku Rampy Kultura).

Tak się zastanawiamy, który punkt art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie da się podciągnąć do powyższego działania:
– Działalność charytatywna ?
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej?
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy?
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn?
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym?
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości?
– działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej?

a może

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji?

lub

– upowszechnianie i ochrona praw konsumentów?

Katalog jest szeroki. Zachęcamy Państwa do komentowania.

(red.)

foto Goleniow.net – Marinero

Dodaj komentarz