Redakcja goleniow.net wystąpiła do burmistrza z wnioskiem o przekazanie dokumentu/ów zawierających informacje o analizie potrzeb budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w miejscach, w których w ostatnich 9 latach powstały na terenie Gminy Goleniów. W przypadku braku wskazanej analizy redakcja wniosła o wyjaśnienie kto i na jakich zasadach wskazuje potrzebę budowy ścieżek w danej lokalizacji.

Z pisma jakie redakcja otrzymała z Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wynika, że cytuję: “… potrzeba budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w danej lokalizacji jest wskazywana przez Burmistrza Gminy Goleniów w Projekcie Budżetu i przedstawiana Radzie Miejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję o realizacji zadań podczas uchwalania Budżetu na dany rok budżetowy.” – koniec cytatu.

W listopadzie 2018 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego zauważając, że coraz powszechniejsze wykorzystanie roweru wymaga rozwoju bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury komunikacyjnej, która powinna zmniejszać zagrożenie rowerzystów. Ruch rowerowy i rozwój infrastruktury powinien być uwzględniany w polityce transportu miasta.
Tylko niektóre miasta opracowały w ostatnich latach swoje własne standardy techniczne. Niestety do tych wyjątków nie zalicza się Gmina Goleniów.
W powyższym dokumencie zawarto omówienie:
– planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury dla rowerów, – aspektów prawnych kształtowania infrastruktury dla rowerzystów, – charakterystyki ruchu rowerowego, – zarządzania bezpieczeństwem,
– infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,
– wybór działań i urządzeń zmniejszających zagrożenie rowerzystów.

W dokumencie przeczytamy np., że:
– planowanie infrastruktury dla rowerów jest integralnym elementem polityki transportowej oraz polityki przestrzennej i społecznej.
-infrastruktura dla rowerzystów jest integralnym elementem infrastruktury komunikacyjnej, co oznacza, że powinna być tworzona podobnie jak infrastruktura dla innych środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
– jest to jednocześnie specyficzny typ infrastruktury transportowej, gdyż z jednej strony ma charakter liniowy (droga dla rowerów), a z drugiej – w planie sytuacyjnym zajmuje wąski
pas terenu lub jezdni (pasy ruchu dla rowerów), bądź jest połączony
z infrastrukturą dla pieszych (wspólne drogi dla pieszych i rowerów).
– utrzymanie nawierzchni dróg dla rowerów powinno zapewniać wysoki standard umożliwiający ruch bez powodowania ograniczeń prędkości wywołanych oporami toczenia, koniecznością zwalniania, bądź niepotrzebnego hamowania celem ominięcia przeszkód lub nierówności pionowych nawierzchni (dziury, nierówne połączenia między dwoma różnymi rodzajami nawierzchni).
– drogi dla rowerów powinny być poddawane przeglądom stanu technicznego co najmniej 2 razy w ciągu roku, a wyniki tych przeglądów powinny być inwentaryzowane w formie map stanu technicznego nawierzchni i oznakowania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z powyższym dokumentem dla poszerzenia swojej wiedzy w zakresie ścieżek rowerowych.

https://goleniow.net/doc/PodrecznikRowery20181102.pdf

(red.)

Dodaj komentarz