Odpowiedzialność ponosi BURMISTRZ

Regionalna Izba Obrachunkowa w okresie od 18 do 27 stycznia 2021 r. przeprowadziła w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie kontrolę doraźną w zakresie wydatków poniesionych z budżetu Gminy Goleniów na naprawę uszkodzonego w roku 2015 nasypu drogi wspomagającej drogę S – 3 na odcinku węzeł Święta – wiadukt Lubczyna oraz na naprawę nawierzchni drogi , zleconej do wykonania w roku 2018.

W wyniku przeglądu GWARANCYJNEGO inwestycji stwierdzono m.in. zapadnięcie się nawierzchni jezdni.

Na podstawie umowy wykonawca dokonał naprawy nawierzchni, a Gmina z budżetu wypłaciła mu 18 450,00 zł pomimo tego, że robota była objęta gwarancją.

RIO stwierdziło, że takie działanie było sprzeczne z określonym w art. 50 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem zachowania SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym i jego ochrony, a odpowiedzialność za wskazaną nieprawidłowość ponosi Burmistrz.

LINK do dokumentu – http://szczecin.rio.gov.pl/?a=10636

Gmina prowadziła wiele inwestycji, które zapewne podlegały przeglądom gwarancyjnym.

Wiele inwestycji wymagało poprawek w ramach gwarancji, której udzielali wykonawcy.

Czy skutek był taki sam jak opisało w swym wystąpieniu pokontrolnym RIO?

W świetle ostatnich wydarzeń i informacji zawartej w wystąpieniu RIO, można dostrzec obraz włodarza, który z jednej strony kreuje się na strażnika racjonalnej gospodarki finansami, z drugiej zaś pokazuje twarz utracjusza.

 

Photo by Rock Staar 

(red.)

 

Dodaj komentarz