Po utracie przez burmistrza stabilnej większości w Radzie Miejskiej, która zapewniała mu, bez zadawania zbędnych pytań, wcielanie w życie każdego jego pomysłu, obserwujemy swoistą obstrukcję w wykonaniu władzy wykonawczej.

Pierwszy sygnał mówiący o tym, że burmistrz powinien zastanowić się nad zmianą w sposobie sprawowania władzy nastąpił w lutym 2020 r. To wtedy, chyba pierwszy raz w historii piastowania urzędu burmistrza przez Roberta Krupowicza zostały wycofane, po przedstawieniu argumentów przez radną tzw. opozycyjną Danutę Faryniarz, spod obrad Rady tzw. uchwały śmieciowe.
Link do Protokołu Nr XVII/20 z przebiegu XVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 05 lutego 2020 r. – http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_22230/30_04_2020_10_18_04_17_xvii_sesja.pdf

Od tej pamiętnej sesji rozpoczął się serial, który może stanowić gotowy scenariusz filmu “Wilkowyje II – czyli – Nie mamy większości Panie wójcie?”

Swoiste tąpnięcie nastąpiło na grudniowej sesji, kiedy to większość radnych postanowiła, że nie poprze przedstawionego przez zastępcę burmistrza Gminy Goleniów Henryka Zajko, który od sierpnia 2020 r. pełni obowiązki burmistrza Gminy Goleniów, projektu uchwały budżetowej.

Pomimo tego, że projekt budżetu nie został przyjęty, pełniący obowiązki burmistrza Henryk Zajko składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pismo bez tytułu, o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 i załącza do niego porządek obrad wraz z projektem uchwał. sic!

Tak na marginesie – wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien zawierać porządek obrad wraz z projektem uchwał. Ponadto należy uzasadnić cel zwołania sesji (paragraf 19.2 Statutu Gminy Goleniów).

Słownik języka Polskiego PWN tak definiuje słowo “cel”
1. «to, do czego się dąży»
2. «to, czemu coś ma służyć»
3. «miejsce, do którego się zmierza»
4. «przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania»
5. «obiekt, do którego się strzela»
6. daw. «muszka broni palnej»

W piśmie bez tytułu celu zwołania sesji nadzwyczajnej nie znajdziemy, za to znajdziemy uzasadnienie.
Słownik języka polskiego PWN tak definiuje słowo “uzasadnienie” “zbiór argumentów, motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie”

Z treści uzasadnienia pisma bez tytułu o sygnaturze SG.0002.1.2021.AS z dnia 11 stycznia 2021 r. wynika, że sesja nadzwyczajna powinna dotyczyć tylko i wyłącznie dla uzyskania zgody Rady Miejskiej na umieszczenie w BUDŻECIE GMINY GOLENIÓW na 2021 r. (tak, tak w budżecie a nie w projekcie budżetu) zadania pod nazwą “Budowa ulicy Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie”.

Myli się jednak ten, kto tak uważa. Radni na nadzwyczajnej sesji mają przegłosować projekt budżetu na 2021 r. wraz z wniesioną przez burmistrza autopoprawką dotyczącą ul. Metalowej, a nie wprowadzać, jako to jest ujęte w uzasadnieniu pisma bez tytułu, zmiany do budżetu Gminy Goleniów na 2021 r.

Link do Porządku obrad sesji – http://bip.goleniow.pl/strony/24138.dhtml

Inną kwestią jest czy radni powinni zajmować się projektem budżetu, który został stworzony z pominięciem obowiązujących procedur wyszczególnionych w uchwale?

Jak wobec zaistniałych faktów naruszenia prawa , żeby nie powiedzieć kłamstw wypowiadanych na temat działań opozycji mają się słowa wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Tomasza Banacha w materiale Wideo umieszczonym na stronie gminy?

 

 

Co właściwie mają procedować radni? Przyjąć projekt budżetu na 2021 r. zgodnie z prawem  i nie złamać zapisów statutu czy jednak mają nie przestrzegać prawa i postąpić tak jak chce wnioskodawca, czyli procedować autopoprawkę do nieistniejącego budżetu gminy na 2021 r.?

Jak to w ogóle jest możliwe,  że Radny Wojciech Łebiński , mówi w wywiadzie dla Superportalu24 pod tytułem “Dziecinada i kompletny brak szacunku dla mieszkańców!” o winie opozycji , jednocześnie całkowicie popiera łamanie prawa? Zwala winę na “Zbuntowanych Radnych” mimo, że będąc szefem klubu burmistrza w Radzie Miejskiej nawet nie dba o to aby urzędnicy z Burmistrzem na czele przestrzegali zapisów statutowych i ustawowych ! Dla przypomnienia Pan Radny jest wysokim urzędnikiem Marszałka Województwa, aż strach się bać czy czasem tak nie działa na zajmowanym stanowisku.

Jak to możliwe, że w materiale Wideo  II Zastępca Burmistrza Tomasz Banach zwala winę na radnych wiedząc o tym, że głównym winowajcą jest Pierwszy Zastępca Henryk Zajko i ON sam.

TYPOWE ODWRÓCENIE KOTA OGONEM

(red.)

 

Dodaj komentarz